Anacrusis

Els compassos parcials com les anacrusis o parts en començar s’escriuen usant l’ordre \partial:

\partial duración

Quan s’usa \partial al principi de la partitura, duració és el temps d’anacrusis, la longitud de la música que precedeix al primer compàs.

\relative {
 \time 3/4
 \partial 4.
 r4 e'8 | a4 c8 b c4 |
}

[image of music]

Quan s’usa \partial després del començament de la partitura, duració és la longitud restant del compàs actual. No crea un nou compàs amb numeració.

\relative {
 \set Score.barNumberVisibility = #all-bar-numbers-visible
 \override Score.BarNumber.break-visibility =
      #end-of-line-invisible
 \time 9/8
 d''4.~ 4 d8 d( c) b | c4.~ 4. \bar "||"
 \time 12/8
 \partial 4.
 c8( d) e | f2.~ 4 f8 a,( c) f |
}

[image of music]

L’ordre \partial és necessària quan canvia la indicació de compàs en mig d’un compàs, però també pot usar-se sol.

\relative {
 \set Score.barNumberVisibility = #all-bar-numbers-visible
 \override Score.BarNumber.break-visibility =
      #end-of-line-invisible
 \time 6/8
 \partial 8
 e'8 | a4 c8 b[ c b] |
 \partial 4
 r8 e,8 | a4 \bar "||"
 \partial 4
 r8 e8 | a4
 c8 b[ c b] |
}

[image of music]

L’ordre \partial fixa la propietat Timing.measurePosition, que és un nombre racional que indica quant temps ha transcorregut dins del compàs actual.

Vegeu també

Glossari musical: anacrusis.

Referència de la notació: Notes d’adorn.

Fragments de codi: Rhythms.

Referència de funcionament intern: Timing_translator.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).