Refilets

Els refilets curts sense línia extensora es graven amb \trill; vegeu Articulacions i ornaments.

Els refilets llargs mantinguts, amb línia d’extensió, es fan amb \startTrillSpan i \stopTrillSpan:

\relative {
 d''1\startTrillSpan
 d1
 c2\stopTrillSpan
 r2
}

[image of music]

Un refilet estès que travessa un salt de línia recomença exactament a sobre de la primera nota de la línia nova.

\relative {
 d''1\startTrillSpan
 \break
 d1
 c2\stopTrillSpan
 r2
}

[image of music]

Els refilets estesos consecutius funcionen sense necessitat d’ordres \stopTrillSpan explícites, perquè cada refilet es convertirà automàticament a la vora dreta del refilet anterior.

\relative {
 d''1\startTrillSpan
 d1
 b1\startTrillSpan
 d2\stopTrillSpan
 r2
}

[image of music]

També es poden combinar els refilets amb notes d’adorn. La sintaxi d’aquesta construcció i el mètode per col·locar les notes d’adorn amb precisió es descriuen a Notes d’adorn.

\relative {
 d''1~\afterGrace
 d1\startTrillSpan { c32[ d]\stopTrillSpan }
 c2 r2
}

[image of music]

Els refilets que s’han d’executar sobre notes auxiliars explícites es poden gravar amb l’ordre pitchedTrill. El primer argument és la nota principal, i el segon és la nota refilada, que es grava com un cap de nota, sense plica i entre parèntesis.

\relative {
 \pitchedTrill
 d''2\startTrillSpan fis
 d2
 c2\stopTrillSpan
 r2
}

[image of music]

Cal afegir manualment les alteracions subsegüents de la mateixa nota dins del mateix compàs. Sols s’imprimeix l’alteració del primer refilet amb nota, dins d’un compàs.

\relative {
 \pitchedTrill
 eis''4\startTrillSpan fis
 eis4\stopTrillSpan
 \pitchedTrill
 eis4\startTrillSpan cis
 eis4\stopTrillSpan
 \pitchedTrill
 eis4\startTrillSpan fis
 eis4\stopTrillSpan
 \pitchedTrill
 eis4\startTrillSpan fis!
 eis4\stopTrillSpan
}

[image of music]

Instruccions predefinides

\startTrillSpan, \stopTrillSpan.

Vegeu també

Glossari musical: trill.

Referència de la notació: Articulacions i ornaments, Notes d’adorn.

Fragments de codi: Expressive marks.

Referència de funcionament intern: TrillSpanner.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).