4.1.1 El bloc \paper

Els blocs \paper poden aparèixer en tres llocs diferents per formar una jerarquia descendent de blocs \paper:

No es posasr un bloc \paper dins d’un bloc \score.

Els valors dels camps filtres aquesta jerarquia, persistint els valors establerts més a dalt a la jerarquia a no ser que se sobreescriguin per algun valor establert a sot de la jerarquia.

Poden aparèixer diversos blocs \paper en cada u dels nivells, per exemple com a part de diversos fitxers inclosos amb \include. Si és el cas, els camps en cada nivell es combinen, agafant precedència els camps que apareixen més tard si es produeixen camps duplicats.

Entre els ajustaments que poden aparèixer dins d’un bloc \paper estan els següents:

La funció set-paper-size s’estudia a la secció següent, Mida del paper i escalat automàtic. Les variables de \paper que s’ocupen de la disposició de la pàgina s’estudien en seccions posteriors. Les definicions d’elements de marcatge que s’encarreguen dels encapçalaments, peus i títols s’estudien a Títols encapçalaments i peus de pàgina personalitzats.

Gairebé totes les variables de \paper funcionen sols dins d’un bloc \paper. Les poques que funcionen també a un bloc \layout s’indiquen a El bloc \layout.

Excepte quan s’especifica el contrari, totes les variables de \paper que corresponen a distàncies sobre la pàgina es mesuren en milimetres, a no ser que l’usuari especifiqui unes unitats diferents. Per exemple, la declaració següent estableix el marge superior top-margin a deu mil·límetres:

\paper {
  top-margin = 10
}

Per fixar-lo a 0.5 polzades, utilitzeu el sufix d’unitats \in:

\paper {
  top-margin = 0.5\in
}

Els sufixos d’unitats que estan disponibles són \mm, \cm, \in i \pt. Aquestes unitats són valors simples per convertir a partir de mil·límetres; estan definits a ly/paper-defaults-init.ly. Per claredat, en usar mil·límetres, se sol escriure el sufix \mm tot i que no cal tècnicament.

També és possible definir valors de \paper utilitzant l’Scheme. L’equivalent de l’Scheme de l’exemple anterior és:

\paper {
  #(define top-margin (* 0.5 in))
}

Vegeu també

Referència de la notació: Mida del paper i escalat automàtic, Títols encapçalaments i peus de pàgina personalitzats, El bloc \layout.

Fitxers instal·lats: ly/paper-defaults-init.ly.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.15 (branca de desenvolupament).