Estructura de les listes-A d’espaiat vertical flexible

Cadascuna de les variables d’espaiat de \paper flexibles és una llista-A (llista associativa) que conté quatre claus:

Si una pàgina té un marge inferior no justificat, la distància resultant és la més gran de:

Per a partitures de diverses pàgines amb la part inferior no justificada a l’última pàgina, l’última pàgina usarà el mateix espaiat que la pàgina anterior sempre i quan hi hagi espai suficient per a això.

Els mètodes específics per a la modificació de les llistes-A s’estudien a Modificació de les llistes-A. El següent exemple mostra les dues formes en les quals poden modificar-se aquestes llistes-A. La primera declaració actualitza un parell clau-valor individualment, i la segona redefineix la variable completament:

\paper {
 system-system-spacing.basic-distance = #8
 score-system-spacing =
  #'((basic-distance . 12)
    (minimum-distance . 6)
    (padding . 1)
    (stretchability . 12))
}

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.16 (branca de desenvolupament).