2 Notació especialitzada

Aquest capítol explica com crear notació musical per a instruments d’un tipus específic o dins d’estils específics.

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.14 (branca de desenvolupament).