Espaiat de les línies que no són pautes

Les Línies que no són pautes (com ara Lyrics, ChordNames, etc.) sén contextos els objectes de presentació dels quals s’imprimeixen com pentagrames (és a dir, en línies horitzontals dins dels sistemes). Específicament, les línies que no són pautes són contextos del tipus no-pauta que contenen el gravador Axis_group_engraver.

Les propietats següents afecten a l’espaiat de les línies que no són pautes:

Aquestes propietats de grob es descriuen individualment més a dalt; vegeu Propietats d’espaiat dins dels sistemes.

L’exemple següent mostra com la propietat nonstaff-nonstaff-spacing pot afectar l’espaiat de línies consecutives que no són pautes. Aquí, mitjançant l’establiment de la clau de capacitat d’ampliació stretchability a un valor més gran, la línia de lletra es capaç d’ampliar-se molt més del que és usual:

\layout {
 \context {
  \Lyrics
  \override VerticalAxisGroup.nonstaff-nonstaff-spacing.stretchability = #1000
 }
}

\new StaffGroup
<<
 \new Staff \with {
  \override VerticalAxisGroup.staff-staff-spacing = #'((basic-distance . 30))
 } { c'1 }
 \new Lyrics \with {
  \override VerticalAxisGroup.staff-affinity = #UP
 } \lyricmode { up }
 \new Lyrics \with {
  \override VerticalAxisGroup.staff-affinity = #CENTER
 } \lyricmode { center }
 \new Lyrics \with {
  \override VerticalAxisGroup.staff-affinity = #DOWN
 } \lyricmode { down }
 \new Staff { c'1 }
>>

[image of music]

Vegeu també

Fitxers d’inici: ly/engraver-init.ly, scm/define-grobs.scm.

Fragments de codi: Spacing.

Referència de funcionament intern: Contexts, VerticalAxisGroup.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.16 (branca de desenvolupament).