Caps de notes amb formes diverses

A la notació de caps amb forma, la forma del cap correspon a la funció harmònica d’una nota dins de l’escala. Aquesta notació es va fer popular als llibres americans de cançons durant el segle XIX. Els caps de nota amb formes es poden produir amb els estils ‘Arpa Sacra’, ‘Southern Harmony’, Funk (Harmonia Sacra), Walker i Aiken ‘(Christian Harmony)’:

\relative c'' {
 \aikenHeads
 c, d e f g2 a b1 c \break
 \sacredHarpHeads
 c,4 d e f g2 a b1 c \break
 \southernHarmonyHeads
 c,4 d e f g2 a b1 c \break
 \funkHeads
 c,4 d e f g2 a b1 c \break
 \walkerHeads
 c,4 d e f g2 a b1 c \break
}

[image of music]

Les formes es determinen en funció del grau de l’escala, on la tònica està determinada per l’ordre \key. Quan s’escriu en un to menor, la nota de l’escala es pot determinar a partir del relatiu major:

\relative c'' {
 \key a \minor
 \aikenHeads
 a b c d e2 f g1 a \break
 \aikenHeadsMinor
 a,4 b c d e2 f g1 a \break
 \sacredHarpHeadsMinor
 a,2 b c d \break
 \southernHarmonyHeadsMinor
 a2 b c d \break
 \funkHeadsMinor
 a2 b c d \break
 \walkerHeadsMinor
 a2 b c d \break
}

[image of music]

Instruccions predefinides

\aikenHeads, \aikenHeadsMinor, \funkHeads, \funkHeadsMinor, \sacredHarpHeads, \sacredHarpHeadsMinor, \southernHarmonyHeads, \southernHarmonyHeadsMinor, \walkerHeads, \walkerHeadsMinor.

Fragments de codi seleccionats

Aplicar estils de cap segons la nota de l’escala

La propietat shapeNoteStyles es pot usar per definir diversos estils de caps de nota per a cada grau de l’escala (segons estigui establert per l’armadura o per la propietat tonic). Aquesta propietat requereix un conjunt de símbols, que poden ser purament arbitraris (es permeten expressions geomètriques com triangle, triangle, cross, aspes, i xcircle, cercle amb aspes) o basats en una antiga tradició americana de gravat (també es permeten certs noms de nota llatins).

Dit això, per imitar antics cançoners americans, hi ha diversos estils predefinits de caps de nota disponibles mitjançant ordres d’abreviatura com \aikenHeads o \sacredHarpHeads.

Aquest exemple mostra diferents formes d’obtenir caps de nota amb forma i mostra la capacitat de transportar una melodia sense perdre la correspondència entre les funcions harmòniques i els estils de caps de nota.

fragment = {
 \key c \major
 c2 d
 e2 f
 g2 a
 b2 c
}

\new Staff {
 \transpose c d
 \relative c' {
  \set shapeNoteStyles = ##(do re mi fa
                #f la ti)
  \fragment
 }

 \break

 \relative c' {
  \set shapeNoteStyles = ##(cross triangle fa #f
                mensural xcircle diamond)
  \fragment
 }
}

[image of music]

Per veure tots els estils de formes de cap de nota, consulteu Estils de caps de nota.

Vegeu també

Fragments de codi: Pitches.

Referència de la notació: Estils de caps de nota.

Referencia de funcionament interno: note-event, Note_heads_engraver, NoteHead, note-head-interface.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.16 (branca de desenvolupament).