Establiment del volum MIDI

Els volums generals mínim i màxim de les indicacions de matís dinàmic MIDI es controlen establint les propietats midiMinimumVolume i midiMaximumVolume en el nivell del bloc Score. Aquestes propietats tenen efecte sols al començament de una veu i sobre les indicacions dinàmiques. La fracció que correspon a cada indicació dinàmica es modifica amb aquesta fórmula:

midiMinimumVolume + (midiMaximumVolume - midiMinimumVolume) * fracció

A l’exemple següent, el rang dinàmic del volum MIDI general es limita a l’interval entre 0.2 i 0.5.

\score {
 <<
  \new Staff {
   \set Staff.midiInstrument = "flute"
   … music …
  }
  \new Staff {
   \set Staff.midiInstrument = "clarinet"
   … music …
  }
 >>
 \midi {
  \context {
   \Score
   midiMinimumVolume = #0.2
   midiMaximumVolume = #0.5
  }
 }
}

Es pot obtenir una equalització senzilla d’instruments MIDI establint les propietats midiMinimumVolume i midiMaximumVolume dins del context Staff.

\score {
 \new Staff {
  \set Staff.midiInstrument = "flute"
  \set Staff.midiMinimumVolume = #0.7
  \set Staff.midiMaximumVolume = #0.9
  … music …
 }
 \midi { }
}

Per a partitures amb més d’un pentagrama i més d’un instrument MIDI, es poden fixar individualment els volums relatius de cada instrument:

\score {
 <<
  \new Staff {
   \set Staff.midiInstrument = "flute"
   \set Staff.midiMinimumVolume = #0.7
   \set Staff.midiMaximumVolume = #0.9
   … music …
  }
  \new Staff {
   \set Staff.midiInstrument = "clarinet"
   \set Staff.midiMinimumVolume = #0.3
   \set Staff.midiMaximumVolume = #0.6
   … music …
  }
 >>
 \midi { }
}

En aquest exemple el volum del clarinet es redueix de forma relativa al volum de la flauta.

Si no s’estableixen aquestes propietats de volum, el LilyPond encara aplica un ‘petit grau’ d’equalització a certs instruments. Vegeu scm/midi.scm.

Fitxers instal·lats: scm/midi.scm.

Vegeu també

Referència de la notació: Disposició de la partitura.

Referència de funcionament intern: Dynamic_performer.

Fragments de codi seleccionats

Replacing default MIDI instrument equalization

The default MIDI instrument equalizer can be replaced by setting the instrumentEqualizer property in the Score context to a user-defined Scheme procedure that uses a MIDI instrument name as its argument along with a pair of fractions indicating the minimum and maximum volumes respectively to be applied to that specific instrument.

The following example sets the minimum and maximum volumes for flute and clarinet respectively."

#(define my-instrument-equalizer-alist '())

#(set! my-instrument-equalizer-alist
 (append
  '(
   ("flute" . (0.7 . 0.9))
   ("clarinet" . (0.3 . 0.6)))
  my-instrument-equalizer-alist))

#(define (my-instrument-equalizer s)
 (let ((entry (assoc s my-instrument-equalizer-alist)))
  (if entry
   (cdr entry))))

\score {
 <<
  \new Staff {
   \key g \major
   \time 2/2
   \set Score.instrumentEqualizer = #my-instrument-equalizer
   \set Staff.midiInstrument = "flute"
   \new Voice \relative {
    r2 g''\mp g fis~
    4 g8 fis e2~
    4 d8 cis d2
   }
  }
  \new Staff {
   \key g \major
   \set Staff.midiInstrument = "clarinet"
   \new Voice \relative {
    b'1\p a2. b8 a
    g2. fis8 e
    fis2 r
   }
  }
 >>
 \layout { }
 \midi { }
}

[image of music]

Advertiments i problemes coneguts

Els canvis al volum del MIDI sols tenen lloc al començament d’una nota, per la qual cosa els crescendos i decrescendos no afecten a volum d’una sola nota.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.16 (branca de desenvolupament).