Selecció del la mida del tipus de lletra per a la notació

Nota:
Per a la mida del tipus de lletra del text consulteu Selecció del tipus de lletra i la seva mida.
Per a la mida del pentagrama, consulteu Establiment de la mida del pentagrama.
Per a les notes guia, consulteu Format de les notes guia.
Per als pentagrames d’Ossia, consulteu Pentagrames d’Ossia.

Per modificar la mida de la notació sense canviar la mida del pentagrama, especifiqueu un factor d’ampliació amb l’ordre \magnifyMusic:

\new Staff <<
 \new Voice \relative {
  \voiceOne
  <e' e'>4 <f f'>8. <g g'>16 <f f'>8 <e e'>4 r8
 }
 \new Voice \relative {
  \voiceTwo
  \magnifyMusic 0.63 {
   \override Score.SpacingSpanner.spacing-increment = #(* 1.2 0.63)
   r32 c'' a c a c a c r c a c a c a c
   r c a c a c a c a c a c a c a c
  }
 }
>>

[image of music]

L’\override de l’exemple anterior és una solució provisional per solucionar un error del programa. Consulteu l’apartat de “Problemes i advertiments coneguts” al final d’aquesta secció.

Si una figura amb una mida normal de cap es barreja amb una altra més petita, la mida de la menor podria de necessitar de canviar-se (amb ‘\once \normalsize) perquè les pliques i les alteracions accidentals mantinguin una bona alineació:

\new Staff <<
 \key fis \minor
 \mergeDifferentlyDottedOn
 \new Voice \relative {
  \voiceOne
  \magnifyMusic 0.63 {
   \override Score.SpacingSpanner.spacing-increment = #(* 1.2 0.63)
   \once \normalsize cis'32( cis' gis b a fis \once \normalsize d d'
   \once \normalsize cis, cis' gis b a gis \once \normalsize fis fis'
   \once \normalsize fis, fis' ais, cis b gis \once \normalsize eis eis'
   \once \normalsize a, a' bis, d cis b \once \normalsize gis gis')
  }
 }
 \new Voice \relative {
  \voiceTwo
  cis'8. d16 cis8. fis16 fis8. eis16 a8. gis16
 }
>>

[image of music]

L’ordre \magnifyMusic no està pensada per a les notes guia, d’adorn, o per als pentagrames d’Ossia; hi ha mètodes més apropiats per a la introducció de cada un d’aquests elements. En comptes d’això, és útil quan la mida de la notació canvia dins d’una sola part instrumental sobre un pentagrama, i quan les notes d’adorn no són adequades, com a passatges de cadència o en casos com els dels exemples anteriors. Establir el valor de \magnifyMusic a 0.63 duplica les dimensions del context CueVoice.

Nota: L’ordre \magnifyMusic no ha d’utilitzar-se si s’està canviant la mida del pentagrama al mateix temps. Consulteu Establiment de la mida del pentagrama.

Canviar la mida dels objectes individuals

Es pot canviar de mida un objecte de presentació individual usant les ordres \tweak o \override per ajustar la seva propietat font-size:

\relative {
 % resize a note head
 <f' \tweak font-size -4 b e>-5
 % resize a fingering
 bes-\tweak font-size 0 -3
 % resize an accidental
 \once \override Accidental.font-size = -4 bes!-^
 % resize an articulation
 \once \override Script.font-size = 4 bes!-^
}

[image of music]

El valor predeterminat de font-size per a cada objecte de presentació està explicat al Manual de Referència de Funcionament Intern. La propietat font-size sols es pot fixar per als objectes de presentació que respecten la interfície de presentació font-interface. Si no està especificada font-size a la llista de ‘Ajustos estàndard’ de l’objecte, el seu valor és 0. Vegeu All layout objects.

Comprensió de la propietat fontSize

La propietat de context fontSize ajusta la mida relativa de tots els elements de notació basats en glifs dins d’un context:

\relative {
 \time 3/4
 d''4---5 c8( b a g) |
 \set fontSize = -6
 e'4-- c!8-4( b a g) |
 \set fontSize = 0
 fis4---3 e8( d) fis4 |
 g2.
}

[image of music]

El valor fontSize és un número que indica la mida relativa a la mida estàndard per a l’alçada actual del pentagrama. El valor predeterminat de fontSize es 0; la addició de 6 a qualsevol valor de fontSize duplica la mida impresa dels glifs, i la substracció de 6 redueix la mida a la meitat. Cada pas augmenta la mida en un 12% aproximadament.

La funció del Scheme magnification->font-size es proveeix per conveniència, atès que les unitats logarítmiques de la propietat font-size no són totalment intuïtives. Per exemple, per ajustar la notació musical al 75% de la mida predeterminada, usem:

\set fontSize = #(magnification->font-size 0.75)

La funció de l’Scheme magstep té l’efecte oposat: converteix un valor de font-size a un factor d’ampliació.

La propietat fontSize no afecta sols als elements de notació que es dibuixen amb glifs, com el cap de les figures, les alteracions accidentals, les inscripcions textuals, etc. No afecta la mida de la pròpia pauta, ni canvia l’escala de les pliques, barres, o espaiat horitzontal. Per canviar l’escala de les pliques, barres i l’espaiat horitzontal junt amb la mida de la notació (sense canviar la mida de la pauta), useu l’ordre \magnifyMusic que s’ha explicat anteriorment. Per canviar l’escala de la mida de tot, fins i tot la pauta, vegeu Establiment de la mida del pentagrama.

Sempre que s’estableix el valor de la propietat de context fontSize, el seu valor s’afegeix al valor de la propietat d’objecte gràfic font-size per als objectes de presentació individuals, abans que s’imprimeixi qualsevol dels glifs. Això pot confondre quan s’estableix el valor de les propietats font-size individuals mentre fontSize ja està establert:

% the default font-size for NoteHead is 0
% the default font-size for Fingering is -5
c''4-3

\set fontSize = -3
% the effective font size for NoteHead is now -3
% the effective font size for Fingering is now -8
c''4-3

\override Fingering.font-size = 0
% the effective font size for Fingering is now -3
c''4-3

[image of music]

També hi ha les següents ordres de drecera:

OrdreEquivalent aMida relativa
\teeny\set fontSize = -371%
\tiny\set fontSize = -279%
\small\set fontSize = -189%
\normalsize\set fontSize = 0100%
\large\set fontSize = 1112%
\huge\set fontSize = 2126%
\relative c'' {
 \teeny
 c4.-> d8---3
 \tiny
 c4.-> d8---3
 \small
 c4.-> d8---3
 \normalsize
 c4.-> d8---3
 \large
 c4.-> d8---3
 \huge
 c4.-> d8---3
}

[image of music]

Els canvis a la mida del tipus de lletra s’obtenen per mitjà de l’escalat de la mida del disseny que es troba més a prop de la mida desitjada. La mida estàndard per al tipus de lletra (per a font-size = 0) depèn de l’alçada estàndard del pentagrama. Per a un pentagrama de 20 punts, se selecciona un tipus de lletra de 11 punts.

Instruccions predefinides

\magnifyMusic, \teeny (ínfim), \tiny (molt petit), \small (petit), \normalsize (normal), \large (gran), \huge (enorme).

Vegeu també

Referència de la notació: Selecció del tipus de lletra i la seva mida, Establiment de la mida del pentagrama, Format de les notes guia, Pentagrames d’Ossia.

Fitxers instal·lats: ly/music-functions-init.ly, ly/property-init.ly.

Fragments de codi: Editorial annotations.

Referència de funcionament intern: font-interface.

Advertiments i problemes coneguts

Actualment hi ha dos errors del programa que impedeixen un espaiat horitzontal correcte en usar \magnifyMusic. Solament hi ha una forma rodejar l’error, i el seu funcionament correcte no està garantit en tots els casos. A l’exemple que apareix a continuació, substituïu la variable mag amb el vostre valor preferit. També podeu intentar treure una o ambdues ordres \newSpacingSection, i/o les ordres \override i \revert:

\magnifyMusic mag {
 \newSpacingSection
 \override Score.SpacingSpanner.spacing-increment = #(* 1.2 mag)
 [music]
 \newSpacingSection
 \revert Score.SpacingSpanner.spacing-increment
}

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.15 (branca de desenvolupament).