Rotació d’elements de marcatge

Tots els textos de marcatge es poden rotar perquè es disposin en qualsevol angle, precedint-los de l’ordre \rotate. L’ordre accepta dos arguments: l’angle de rotació en graus en sentit antihorari, i el text que rotar. Els límits que ocupa el text no es roten: agafen el seu valor a partir dels extrems de les coordenades x i y del text rotat. A l’exemple següent la propietat outside-staff-priority del text s’estableix a #f per desactivar la resolució automàtica de col·lisions, cosa que empeny el text a una posició molt alta.

\override TextScript.outside-staff-priority = ##f
g4^\markup { \rotate #30 "a G" }
b^\markup { \rotate #30 "a B" }
des'^\markup { \rotate #30 "a D-Flat" }
fis'^\markup { \rotate #30 "an F-Sharp" }

[image of music]


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.14 (branca de desenvolupament).