Digitacions de la mà dreta

Les digitacions de la mà dreta p-i-m-a s’han d’introduir usant \rightHandFinger seguit d’un número.

Nota: Si el número s’introdueix en notació de l’Scheme, recordeu-vos d’escriure al final un espai seguit d’un angle de tancament > o semblant.

\clef "treble_8"
c4\rightHandFinger #1
e\rightHandFinger #2
g\rightHandFinger #3
c'\rightHandFinger #4
<c\rightHandFinger #1 e\rightHandFinger #2
 g\rightHandFinger #3 c'\rightHandFinger #4 >1

[image of music]

Per brevetat, es pot escriure \rightHandFinger de forma més curta, com per exemple RH:

RH=#rightHandFinger

Fragments de codi seleccionats

Posicionament de digitacions de mà dreta

És possible exercir un control més gran sobre la col·locació de les digitacions de la mà dreta establint el valor d’una propietat específica, com es mostra a l’exemple següent. Nota: s’ha d’usar una construcció d’acord.

#(define RH rightHandFinger)

\relative c {
 \clef "treble_8"

 \set strokeFingerOrientations = #'(up down)
 <c\RH 1 e\RH 2 g\RH 3 c\RH 4 >4

 \set strokeFingerOrientations = #'(up right down)
 <c\RH 1 e\RH 2 g\RH 3 c\RH 4 >4

 \set strokeFingerOrientations = #'(left)
 <c\RH 1 e\RH 2 g\RH 3 c\RH 4 >2

 \set strokeFingerOrientations = #'(right)
 c\RH 1
}

[image of music]

Digitacions - indicació del nombre de corda i digitacions de ma dreta

En aquest exemple es combinen les digitacions de la ma esquerra, indicacions del nombre de corda i digitacions de la ma dreta.

#(define RH rightHandFinger)

\relative c {
 \clef "treble_8"
 <c-3\5\RH 1 >4
 <e-2\4\RH 2 >4
 <g-0\3\RH 3 >4
 <c-1\2\RH 4 >4
}

[image of music]

Vegeu també

Fragments de codi: Fretted strings.

Referència de funcionament intern: StrokeFinger.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).