Silencis

Els silencis s’introdueixen com a notes amb el nom r. Les duracions majors que la rodona utilitzen les instruccions predefinides que es mostren aquí:

\new Staff {
 % Aquestes dues línies sols son per embellir aquest exemple
 \time 16/1
 \omit Staff.TimeSignature
 % Imprimeix un silenci de maxima, igual a quatre breves
 r\maxima
 % Imprimeix un silenci de longa, igual a dos breves
 r\longa
 % Imprimeix un silenci de breve
 r\breve
 r1 r2 r4 r8 r16 r32 r64 r128
}

[image of music]

Els silencis d’un compàs, centrats en mig del compàs, s’han de fer amb silencis multicompàs. Es poden usar per un sol compàs així com per a molts compassos, i s’estudien a Silencis de compas complet.

Per especificar explícitament la posició vertical d’un silenci, escriviu una nota seguida de \rest. Es col·locarà un silenci en la posició en la qual hauria d’aparèixer la nota. Això possibilita l’aplicació manual precisa de format a la música polifònica, ja que el gravador automàtic de col·lisions de silencis no mou aquests silencis.

\relative { a'4\rest d4\rest }

[image of music]

Fragments de codi seleccionats

Estils de silencis

Els silencis es poden imprimir en diferents estils.

restsA = {
 r\maxima r\longa r\breve r1 r2 r4 r8 r16 s32
 s64 s128 s256 s512 s1024 s1024
}
restsB = {
 r\maxima r\longa r\breve r1 r2 r4 r8 r16 r32
 r64 r128 r256 r512 r1024 s1024
}

\new Staff \relative c {
 \omit Score.TimeSignature
 \cadenzaOn

 \override Staff.Rest.style = #'mensural
 <>^\markup \typewriter { mensural } \restsA \bar "" \break

 \override Staff.Rest.style = #'neomensural
 <>^\markup \typewriter { neomensural } \restsA \bar "" \break

 \override Staff.Rest.style = #'classical
 <>^\markup \typewriter { classical } \restsB \bar "" \break

 \override Staff.Rest.style = #'z
 <>^\markup \typewriter { z-style } \restsB \bar "" \break

 \override Staff.Rest.style = #'default
 <>^\markup \typewriter { default } \restsB \bar "" \break
}

\paper {
 indent = 0
 tagline = ##f
}

[image of music]

Vegeu també

Glossari musical: breve, longa, maxima.

Referència de la notació: Silencis de compas complet.

Fragments de codi: Rhythms.

Referencia de funcionament interno: Rest.

Advertiments i problemes coneguts

No hi ha un límit fonamental respecte de les duracions dels silencis (tant per al més curt com per al més llarg), però el nombre de glifs és limitat: hi ha silencis des de la garrapatea (128) fins la màxima (8 rodones).


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).