Cites a altres veus

És molt freqüent que una veu usi les mateixes notes que una altra veu. Per exemple, els violins primer i segon tocant la mateixa frase durant un determinat passatge musical. Això es fa deixant que una veuciti a l’altra, sense que s’hagi de tornar a introduir la música per segon cop.

L’ordre \addQuote, utilitzada a l’àmbit del nivell sintàctic superior, defineix un flux de música des del qual és possible citar fragments.

L’ordre \quoteDuring s’usa per indicar el punt en el qual comença la cita. Va seguida per dos arguments: el nom de la veu citada, tal i com es va definir amb \addQuote, i una expressió musical que indica la duració de la cita.

fluteNotes = \relative {
 a'4 gis g gis | b4^"quoted" r8 ais\p a4( f)
}

oboeNotes = \relative {
 c''4 cis c b \quoteDuring "flute" { s1 }
}

\addQuote "flute" { \fluteNotes }

\score {
 <<
  \new Staff \with { instrumentName = "Flute" } \fluteNotes
  \new Staff \with { instrumentName = "Oboe" } \oboeNotes
 >>
}

[image of music]

Si l’expressió musical que s’usa per \quoteDuring conté qualsevol cosa que no sigui un silenci de separació o un silenci multicompàs, es produeix una situació de polifonia, cosa que no és habitualment desitjable:

fluteNotes = \relative {
 a'4 gis g gis | b4^"quoted" r8 ais\p a4( f)
}

oboeNotes = \relative {
 c''4 cis c b \quoteDuring "flute" { e4 r8 ais b4 a }
}

\addQuote "flute" { \fluteNotes }

\score {
 <<
  \new Staff \with { instrumentName = "Flute" } \fluteNotes
  \new Staff \with { instrumentName = "Oboe" } \oboeNotes
 >>
}

[image of music]

Si cal imprimir una ordre \unfoldRepeat dins d’una expressió musical en usar \quoteDuring, aleshores ha de contenir també la seva pròpia ordre \unfoldRepeat:

fluteNotes = \relative {
 \repeat volta 2 { a'4 gis g gis }
}

oboeNotesDW = \relative {
 \repeat volta 2 \quoteDuring "incorrecte" { s1 }
}

oboeNotesW = \relative {
 \repeat volta 2 \quoteDuring "correcte" { s1 }
}


\addQuote "incorrecte" { \fluteNotes }

\addQuote "correcte" { \unfoldRepeats \fluteNotes }

\score {
 \unfoldRepeats
 <<
  \new Staff \with { instrumentName = "Flute" }
  \fluteNotes
  \new Staff \with { instrumentName = "Oboe (incorrecte)" }
  \oboeNotesDW
  \new Staff \with { instrumentName = "Oboe (correcte)" }
  \oboeNotesW
 >>
}

[image of music]

L’ordre \quoteDuring usa els ajustament de \transposition tant de la part citada com de la que cita, per produir notes que tenen la mateixa alçada de so a la part que cita i en les de la part citada.

clarinetNotes = \relative c'' {
 \transposition bes
 \key d \major
 b4 ais a ais | cis4^"citat" r8 bis\p b4( f)
}

oboeNotes = \relative {
 c''4 cis c b \quoteDuring "clarinet" { s1 }
}

\addQuote "clarinet" { \clarinetNotes }


\score {
 <<
  \new Staff \with { instrumentName = "Clarinet" } \clarinetNotes
  \new Staff \with { instrumentName = "Oboe" } \oboeNotes
 >>
}

[image of music]

De forma predeterminada, la música citada inclou totes les articulacions, matisos dinàmics, elements de marcatge, etc., de l’expressió citada. És possible escollir quins d’aquests objectes de la música que se cita s’imprimeixen, mitjançant la propietat de context quotedEventTypes.

fluteNotes = \relative {
 a'2 g2 |
 b4\<^"quoted" r8 ais a4\f( c->)
 }

oboeNotes = \relative {
 c''2. b4 |
 \quoteDuring "flute" { s1 }
}

\addQuote "flute" { \fluteNotes }

\score {
 <<
  \set Score.quotedEventTypes = #'(note-event articulation-event
                   crescendo-event rest-event
                   slur-event dynamic-event)
  \new Staff \with { instrumentName = "Flute" } \fluteNotes
  \new Staff \with { instrumentName = "Oboe" } \oboeNotes
 >>
 }

[image of music]

Las cites també es poden etiquetar, vegeu Ús d’etiquetes.

Vegeu també

Referència de la notació: Transposició dels instruments, Ús d’etiquetes.

Fitxers d’inici: scm/define-event-classes.scm.

Fragments de codio: Staff notation.

Referència de funcionament intern: Music classes, QuoteMusic, Voice.

Advertiments i problemes coneguts

Sols el contingut de la primera veu d’una ordre \addQuote s’ha de tenir en compte per a la cita, de manera que si l’expressió musical conté enunciats \new o \context Voice, els seus continguts no seran citats. La cita de notes d’adorn no està contemplada i pot fer que el LilyPond acabi de forma abrupta; la cita d’uns tresets dins d’uns altres pot donar com a resultat una notació de qualitat pobre.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.16 (branca de desenvolupament).