Puntuació d’un salm

El text d’un salm anglicà se sol imprimir en versos separats a sota del cant.

Els cants senzills (amb set compassos) es repeteixen per a cada vers. Els cants dobles (amb 14 compassos) es repeteixen per a cada parell de versos. S’insereixen marques dins del text per indicar la forma en la qual encaixen amb el cant. Cada vers es divideix en dues meitats. Se sol utilitzar un signe de dos punts per indicar aquesta divisió. Això correspon a la doble línia divisòria de la música. El text abans dels dos punts es canta amb els tres primers compassos de la música; el text després dels dos punts es canta amb els últims quatre compassos.

S’insereixen línies de compàs simples (o en alguns casos una coma invertida o un altre símbol semblant) entre el text per indicar on cauen les línies divisòries de la música. Al mode de marcatge, es pot introduir una línia de compàs simple amb el símbol de comprovació de compàs, la barra vertical, |.

\markup {
 \fill-line {
  \column {
   \left-align {
    \line { O come let us sing | unto the | Lord : let }
    \line { us heartily rejoice in the | strength of | our }
    \line { sal- | -vation. }
   }
  }
 }
}

[image of music]

Altres símbols poden requerir glifs dels tipus de lletra fetaMusic. Per veure més detells, consulteu Tipus de lletra.

tick = \markup {
 \raise #1 \fontsize #-5 \musicglyph "scripts.rvarcomma"
}
\markup {
 \fill-line {
  \column {
   \left-align {
    \line { O come let us sing \tick unto the \tick Lord : let }
    \line {
     us heartily rejoice in the \tick strength of \tick our
    }
    \line { sal \tick vation. }
   }
  }
 }
}

[image of music]

On hi ha una rodona a un compàs, tot el text que correspon a aquest compàs es recita sobre aquesta nota al ritme de la paraula. On hi ha dues notes en un compàs, sol haver-hi sols una o dues síl·labes corresponents. Si hi ha més de dues síl·labes, se sol inserir un punt per indicar on es produeix el canvi de nota.

dot = \markup {
 \raise #0.7 \musicglyph "dots.dot"
}
tick = \markup {
 \raise #1 \fontsize #-5 \musicglyph "scripts.rvarcomma"
}
\markup {
 \fill-line {
  \column {
   \left-align {
    \line {
     O come let us sing \tick unto \dot the \tick Lord : let
    }
    \line {
     us heartily rejoice in the \tick strength of \tick our
    }
    \line { sal \tick vation. }
   }
  }
 }
}

[image of music]

A alguns salteris (llibres de salms) s’usa un asterisc per indicar un tall a una secció recitada en lloc d’una coma i les síl·labes accentuades o lleugerament allargades s’indiquen en estil negreta.

dot = \markup {
 \raise #0.7 \musicglyph "dots.dot"
}
tick = \markup {
 \raise #1 \fontsize #-5 \musicglyph "scripts.rvarcomma"
}
\markup {
 \fill-line {
  \column {
   \left-align {
    \line { Today if ye will hear his voice * }
    \line {
     \concat { \bold hard en }
     | not your | hearts : as in the pro-
    }
    \line { vocation * and as in the \bold day of tempt- | }
    \line { -ation | in the | wilderness. }
   }
  }
 }
}

[image of music]

A altres salteris es col·loca un accent sobre la síl·laba per indicar l’èmfasi.

tick = \markup {
 \raise #2 \fontsize #-5 \musicglyph "scripts.rvarcomma"
}
\markup {
 \fill-line {
  \column {
   \left-align {
    \line {
     O come let us \concat {
      si \combine \tick ng
     }
     | unto the | Lord : let
    }
    \line {
     us heartily \concat {
      rejo \combine \tick ice
     }
     in the | strength of | our
    }
    \line { sal- | -vation. }
   }
  }
 }
}

[image of music]

L’us del marcatge per centrar text i per disposar les línies en columnes es descriu a Donar format al text.

Vegeu també

Manual d’aprenentatge Salms, Plantilles de conjunts vocals.

Referència de la notació: Tipus de lletra, Donar format al text.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).