Variables de \paper per als salts de pàgina

Els valors predeterminats que no estan relacionats aquí, es defineixen al fitxer ly/paper-defaults-init.ly.

page-breaking

Algoritme de salts de pàgina a utilitzar. Es pot escollir entre ly:minimal-breaking, ly:page-turn-breaking, ly:one-page-breaking, ly:one-line-breaking, ly:one-line-auto-height-breaking i ly:optimal-breaking (predeterminado).

page-breaking-system-system-spacing

Enganya a la part del programa encarregada dels salts de pàgina perquè pensi que system-system-spacing està establert a un valor diferent al que té realment. Per exemple, si page-breaking-system-system-spacing #'padding està establert a quelcom que és molt més gran que system-system-spacing #'padding, aleshores el divisor de pàgines posa menys sistemes a cada pàgina. Valor predeterminat: sense establir.

page-count

Nombre de pàgina a utilitzar a una partitura, no ajustat de forma predeterminada.

Les variables següents són efectives sols quan page-breaking està establert a ly:page-turn-breaking. Els salts de pàgina se seleccionen aleshores de forma que es minimitzi el nombre de passos de pàgina. Atès que els passos de pàgina són necessaris quan es passa d’una pàgina imparell a una pàgina parell, normalment resultarà afavorida aquella disposició en la qual l’última pàgina sigui imparell. Els llocs en els quals es prefereixen passos de pàgina poden indicar-se manualment interint \allowPageTurn o automàticament incloent el gravador Page_turn_engraver (véase Pas de pàgina òptim).

Si no hi ha un nombre suficient de possibilitat per escollir a l’hora d’inserir uns passos de pàgina adequats, el LilyPond pot inserir una pàgina buida dins d’una partitura, entre partitures (si hi ha dues o més partitures) o finalitzant una partitura a una pàgina de numeració parell. Els valors de les tres variables següents poden incrementar-se perquè aquestes accions es tornin menys probables.

Els valors són penalitzacions, és a dir, quan més alt és el valor menys probable serà l’acció associada relativa a altres possibilitats.

blank-page-penalty (penalització per pàgina buida)

Penalització per tenir una pàgina buida a meitat d’una partitura. Si blank-page-penalty és gran i està seleccionat ly:page-turn-breaking, aleshores serà menys probable que el LilyPond insereixi una pàgina en mig d’una partitura. Enlloc d’això, intercala espai a la música fins que s’ompli la pàgina buida i la següent. Predeterminat: 5.

blank-last-page-penalty (penalització per última pàgina buida)

Penalització per terminar la partitura sobre una pàgina parell. Si blank-last-page-penalty és gran i està seleccionat ly:page-turn-breaking, aleshores serà menys probable que el LilyPond produeixi una partitura en la qual l’última pàgina tingui numeració parell. En comptes d’això, ajustarà l’espaiat de manera que usi una pàgina més o una pàgina menys. Predeterminat: 0.

blank-after-score-page-penalty (penalització per pàgina buida després d'una partitura)

Penalització per tenir una pàgina buida després del final d’una partitura i abans de la següent. De forma predeterminada, aquesta penalització és més petita que blank-page-penalty, de forma que s’insereixen pàgina buides després de les partitures com a preferència sobre la inserció de pàgines buides dins d’una partitura. Predeterminat: 2.

Vegeu també

Referència de la notació: Salts de pàgina, Salts de pàgina òptims, Pas de pàgina òptim, Saltos de página mínimos, Salts de pàgina del tipus pàgina única, Salts de pàgina del tipus una-línia, Salts de pàgina del tipus una-línia-alçada-automàtica. Fitxers d’inici: ly/paper-defaults-init.ly.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.16 (branca de desenvolupament).