Pentagrames d’Ossia

Els pentagrames Ossia es poden preparar mitjançant la creació d’un pentagrama simultani nou a la posició adequada:

\new Staff \relative {
 c''4 b d c
 <<
  { c4 b d c }
  \new Staff { e4 d f e }
 >>
 c4 b c2
}

[image of music]

Tanmateix, l’exemple anterior no es el que normalment es desitja. Per crear pentagrames d’ossia que estiguin per sobre el pentagrama original, que no tinguin ni compàs ni clau, i que tinguin una mida menor de tipus de lletra, es poden fer servir diversos ajustaments. El Manual d’Aprenentatge descriu una tècnica específica per assolir aquest objectiu, començant per Niuat d’expressions musicals.

L’exemple següent fa servir la propietat alignAboveContext per alinear el pentagrama d’ossia. Aquest mètode és molt convenient quan calen sols alguns pentagrames d’ossia.

\new Staff = "main" \relative {
 c''4 b d c
 <<
  { c4 b d c }

  \new Staff \with {
   \remove Time_signature_engraver
   alignAboveContext = "main"
   \magnifyStaff #2/3
   firstClef = ##f
  }
  { e4 d f e }
 >>
 c4 b c2
}

[image of music]

Si es requereixen molts pentagrames d’ossia aïllats, pot ser més convenient la creació d’un context Staff buit amb un identificador de context específic; després es poden crear els pentagrames d’ossia cridant a aquest context i usant \startStaff i \stopStaff als punts desitjats. Els avantatges d’aquest mètode són més patents si la peça és més llarga com a l’exemple següent.

<<
 \new Staff = "ossia" \with {
  \remove Time_signature_engraver
  \hide Clef
  \magnifyStaff #2/3
 }
 { \stopStaff s1*6 }

 \new Staff \relative {
  c'4 b c2
  <<
   { e4 f e2 }
   \context Staff = "ossia" {
    \startStaff e4 g8 f e2 \stopStaff
   }
  >>
  g4 a g2 \break
  c4 b c2
  <<
   { g4 a g2 }
   \context Staff = "ossia" {
    \startStaff g4 e8 f g2 \stopStaff
   }
  >>
  e4 d c2
 }
>>

[image of music]

Com a alternativa, es pot usar l’ordre \RemoveAllEmptyStaves per crear pentagrames d’ossia. Aquest mètode és molt convenient quan els pentagrames d’ossia apareixen immediatament després d’un salt de línia. Per veure més informació sobre \RemoveAllEmptyStaves, consulteu Ocultament de pentagrames.

<<
 \new Staff = "ossia" \with {
  \remove Time_signature_engraver
  \hide Clef
  \magnifyStaff #2/3
  \RemoveAllEmptyStaves
 } \relative {
  R1*3
  c''4 e8 d c2
 }
 \new Staff \relative {
  c'4 b c2
  e4 f e2
  g4 a g2 \break
  c4 b c2
  g4 a g2
  e4 d c2
 }
>>

[image of music]

Fragments de codi seleccionats

Alineació vertical de la lletra i els compassos d’ossia

Aquest fragment de codi mostra l’ús de les propietats de context alignBelowContext i alignAboveContext per a controlar la posició de la lletra i els compassos d’ossia.

\relative c' <<
 \new Staff = "1" { c4 c s2 }
 \new Staff = "2" { c4 c s2 }
 \new Staff = "3" { c4 c s2 }
 { \skip 2
  <<
   \lyrics {
    \set alignBelowContext = "1"
    lyrics4 below
   }
   \new Staff \with {
    alignAboveContext = "3"
    fontSize = -2
    \override StaffSymbol.staff-space = #(magstep -2)
    \remove "Time_signature_engraver"
   } {
    \tuplet 6/4 {
     \override TextScript.padding = 3
     c8[^"ossia above" d e d e f]
    }
   }
  >>
 }
>>

\paper {
 ragged-right = ##t
}

[image of music]

Vegeu també

Glossari musical: ossia, staff, Frenched staff.

Manual d’aprenentatge: Niuat d’expressions musicals, Mida dels objectes, Longitud i gruix dels objectes.

Referència de la notació: Ocultament de pentagrames.

Fragments de codi: Staff notation.

Referència de funcionament intern: StaffSymbol.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).