3.1.2 Diverses partitures a un llibre

Un document pot contenir diverses peces de música i text, com per exemple un llibre d’estudis o una part orquestral amb diversos moviments. Cada moviment s’introdueix com un bloc \score:

\score {
 …música…
}

i els textos s’introdueixen amb un bloc \markup:

\markup {
 …text…
}

Tots els moviments i els textos que apareixen en el mateix fitxer .ly es graven normalment en la forma d’un sol fitxer de sortida.

\score {
 
}
\markup {
 
}
\score {
 
}

Una excepció important es dóna dins dels documents del lilypond-book, en els quals hem d’escriure explícitament un bloc \book, perquè en cas contrari sola apareixerà a la sortida el primer \score o \markup.

L’encapçalament de cada peça es pot posar dins del bloc \score. Abans de cada moviment, s’imprimeix el nom de la peça (piece) extret de l’encapçalament. El títol del llibre sencer es pot posar dins del bloc \book, però si no hi és present s’insereix a l’encapçalament \header que està al principi del fitxer.

\header {
 title = "Vuit miniatures"
 composer = "Igor Stravinsky"
}
\score {
 \header { piece = "Romanze" }
 …
}
\markup {
  …text de la segona estrofa…
}
\markup {
  …text de la tercera estrofa…
}
\score {
 \header { piece = "Menuetto" }
 …
}

Es poden agrupar diferents peces de música en parts d’una llibre utilitzant blocs \bookpart. Les parts de llibre se separen per mitjà de salts de pàgina, i poden donar començament amb un títol, com el llibre pròpiament dit, mitjançant l’especificació del bloc \header.

\bookpart {
 \header {
  title = "Títol del llibre"
  subtitle = "Primera part"
 }
 \score { … }
 …
}
\bookpart {
 \header {
  subtitle = "Segona part"
 }
 \score { … }
 …
}

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.16 (branca de desenvolupament).