Indicacions metronòmiques

És molt senzill escriure una indicació metronòmica bàsica:

\relative {
 \tempo 4 = 120
 c'2 d
 e4. d8 c2
}

[image of music]

També es poden imprimir indicacions metronòmiques com un interval entre dos números:

\relative {
 \tempo 4 = 40 - 46
 c'4. e8 a4 g
 b,2 d4 r
}

[image of music]

Es poden usar indicacions de tempo amb text:

\relative {
 \tempo "Allegretto"
  c''4 e d c
  b4. a16 b c4 r4
}

[image of music]

La combinació d’una indicació metronòmica i un text fa que la marca de metrònom es tanqui entre parèntesis automàticament:

\relative {
 \tempo "Allegro" 4 = 160
 g'4 c d e
 d4 b g2
}

[image of music]

En general, el text pot ser qualsevol objecte de marcatge:

\relative {
 \tempo \markup { \italic Faster } 4 = 132
 a'8-. r8 b-. r gis-. r a-. r
}

[image of music]

Es pot escriure una indicació metronòmica entre parèntesis sens cap indicació textual, escrivint una cadena buida a l’entrada:

\relative {
 \tempo "" 8 = 96
 d''4 g e c
}

[image of music]

A una particel·la d’un instrument amb períodes de silenci llargs, en ocasions es succeeixen molt a prop diferents indicacions de tempo. L’ordre \markLengthOn aporta un espai horitzontal addicional per evitar que les indicacions de temps se superposin, i \markLengthOff restableix el comportament predeterminat d’ignorar les indicacions de tempo per a l’espaiat horitzontal.

\compressMMRests {
 \markLengthOn
 \tempo "Molto vivace"
 R1*12
 \tempo "Meno mosso"
 R1*16
 \markLengthOff
 \tempo "Tranquillo"
 R1*20
}

[image of music]

Fragments de codi seleccionats

Impressió d’indicacions de metrònom i lletres d’assaig a sota del pentagrama

De forma predeterminada, les indicacions de metrònom i les lletres d’assaig s’imprimeixen a sobre del pentagrama. Per col·locar-les a sota del pentagrama, simplement ajustem adequadament la propietat direction de MetronomeMark o de RehearsalMark.

\layout {
 indent = 0
 ragged-right = ##f
}

{
 % Metronome marks below the staff
 \override Score.MetronomeMark.direction = #DOWN
 \tempo 8. = 120
 c''1

 % Rehearsal marks below the staff
 \override Score.RehearsalMark.direction = #DOWN
 \mark \default
 c''1
}

[image of music]

Canviar el tempo sense indicació metronòmica

Per canviar el tempo a la sortida MIDI sense imprimir res, fem invisible la indicació metronòmica:

\score {
 \new Staff \relative c' {
  \tempo 4 = 160
  c4 e g b
  c4 b d c
  \set Score.tempoHideNote = ##t
  \tempo 4 = 96
  d,4 fis a cis
  d4 cis e d
 }
 \layout { }
 \midi { }
}

[image of music]

Crear indicacions metronòmiques en mode de marcatge

Es poden crear indicacions metronòmiques noves en mode de marcatge, però no canvien el tempo en la sortida MIDI.

\relative c' {
 \tempo \markup {
  \concat {
   (
   \smaller \general-align #Y #DOWN \note {16.} #1
   " = "
   \smaller \general-align #Y #DOWN \note {8} #1
   )
  }
 }
 c1
 c4 c' c,2
}

[image of music]

Para veure més detalls, consulteu Donar format al text.

Vegeu també

Glossari musical: metronome, metronomic indication, tempo indication, metronome mark.

Referència de la notació: Donar format al text, Creació de sortida MIDI.

Fragments de codi: Staff notation.

Referència de funcionament intern:: MetronomeMark.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.16 (branca de desenvolupament).