Lletra i repeticions

Repeticions senzilles

Les repeticions en la música es descriuen extensament a alguna altra part d’aquest maual; vegeu Repeticions. Aquesta secció explica com afegir lletra a seccions de música que es repeteixen.

La lletra que va amb una secció de música que es repeteix, hauria d’estar envoltada en la mateixa construcció de repeticions exacta que la música, si el text no canvia.

\score {
 <<
  \new Staff {
   \new Voice = "melody" {
    \relative {
     a'4 a a a
     \repeat volta 2 { b4 b b b }
    }
   }
  }
  \new Lyrics {
   \lyricsto "melody" {
    Not re -- peat -- ed.
    \repeat volta 2 { Re -- peat -- ed twice. }
   }
  }
 >>
}

[image of music]

El text s’expandirà correctament d’aquesta manera si es despleguen les repeticions.

\score {
 \unfoldRepeats {
  <<
   \new Staff {
    \new Voice = "melody" {
     \relative {
      a'4 a a a
      \repeat volta 2 { b4 b b b }
     }
    }
   }
   \new Lyrics {
    \lyricsto "melody" {
     Not re -- peat -- ed.
     \repeat volta 2 { Re -- peat -- ed twice. }
    }
   }
  >>
 }
}

[image of music]

Si la secció repetida ha de desplegar-se i té una lletra diferent, escriviu simplement tot el text:

\score {
 <<
  \new Staff {
   \new Voice = "melody" {
    \relative {
     a'4 a a a
     \repeat unfold 2 { b4 b b b }
    }
   }
  }
  \new Lyrics {
   \lyricsto "melody" {
    Not re -- peat -- ed.
    The first time words.
    Sec -- ond time words.
   }
  }
 >>
}

[image of music]

Quan el text de les seccions de primera o segona vegada es diferent, la lletra de cada repetició s’ha d’escriure dins de contextos Lyrics diferents, niuats correctament a seccions paral·leles:

\score {
 <<
  \new Staff {
   \new Voice = "melody" {
    \relative {
     a'4 a a a
     \repeat volta 2 { b4 b b b }
    }
   }
  }
  \new Lyrics \lyricsto "melody" {
   Not re -- peat -- ed.
   <<
	{ The first time words. }
	\new Lyrics {
	 \set associatedVoice = "melody"
	 Sec -- ond time words.
	}
   >>
  }
 >>
}

[image of music]

Es poden afegir més estrofes d’una manera semblant:

\score {
 <<
  \new Staff {
   \new Voice = "singleVoice" {
    \relative {
	 a'4 a a a
	 \repeat volta 3 { b4 b b b }
     c4 c c c
	}
   }
  }
  \new Lyrics \lyricsto "singleVoice" {
   Not re -- peat -- ed.
   <<
    { The first time words.	}
	\new Lyrics {
	 \set associatedVoice = "singleVoice"
	 Sec -- ond time words.
	}
	\new Lyrics {
	 \set associatedVoice = "singleVoice"
	 The third time words.
	}
   >>
   The end sec -- tion.
  }
 >>
}

[image of music]

Malgrat això, si aquesta construcció s’insereix dins d’un context de diversos pentagrames tal com un ChoirStaff, la lletra dels versos segon i tercer apareixerà a sota del pentagrama inferior.

Per posicionar-los correctament utilitzeu alignBelowContext:

\score {
 <<
  \new Staff {
   \new Voice = "melody" {
    \relative {
	 a'4 a a a
	 \repeat volta 3 { b4 b b b }
     c4 c c c
	}
   }
  }
  \new Lyrics = "firstVerse" \lyricsto "melody" {
   Not re -- peat -- ed.
   <<
    { The first time words.	}
	\new Lyrics = "secondVerse"
    \with { alignBelowContext = "firstVerse" } {
	 \set associatedVoice = "melody"
	 Sec -- ond time words.
	}
	\new Lyrics = "thirdVerse"
    \with { alignBelowContext = "secondVerse" } {
	 \set associatedVoice = "melody"
	 The third time words.
	}
   >>
   The end sec -- tion.
  }
  \new Voice = "harmony" {
   \relative {
    f'4 f f f \repeat volta 2 { g8 g g4 g2 } a4 a8. a16 a2
   }
  }
 >>
}

[image of music]

Repeticions amb finals alternatius (primera i segona vegada)

Si el text de la secció repetida és el mateix, i cap dels blocs \alternative comença amb un silenci, es pot usar exactament la mateixa estructura tant per a la lletra com per a la música. Això té l’avantatge que \unfoldRepeats expandeix correctament tant la música com la lletra.

\score {
 <<
  \new Staff {
   \time 2/4
   \new Voice = "melody" {
    \relative {
     a'4 a a a
     \repeat volta 2 { b4 b }
     \alternative { { b b } { b c } }
    }
   }
  }
  \new Lyrics {
   \lyricsto "melody" {
    Not re -- peat -- ed.
    \repeat volta 2 { Re -- peat -- }
    \alternative { { ed twice. } { ed twice. } }
   }
  }
 >>
}

[image of music]

Però quan la secció repetida té un text diferent, o quan un dels blocs \alternative comença amb un silenci, no es pot usar una construcció de repetició per al text i cal inserir manualment ordres \skip per saltar sobre les notes a les seccions alternatives que no correponguin.

Nota: no utilitzeu un guió baix, _, per saltar notes: el guió baix indica un melisma, i fa que la síl·laba anterior quedi alineada per l’esquerra.

Nota: L’ordre \skip ha d’anar seguida per un número, però aquest número s’ignora dins de la lletra, que deriva les duracions de les notes d’una melodia associada a través de \addlyrics o \lyricsto. Cada \skip salta una sola nota de qualsevol valor, independentment del valor del nombre que s’escriu a continuació.

\score {
 <<
  \new Staff {
   \time 2/4
   \new Voice = "melody" {
    \relative {
     \repeat volta 2 { b'4 b }
     \alternative { { b b } { b c } }
     c4 c
    }
   }
  }
  \new Lyrics {
   \lyricsto "melody" {
    The first time words.
    \repeat unfold 2 { \skip 1 }
    End here.
   }
  }
  \new Lyrics {
   \lyricsto "melody" {
    Sec -- ond
    \repeat unfold 2 { \skip 1 }
    time words.
   }
  }
 >>
}

[image of music]

Quan una nota està lligada sobre dos o més finals alternatius (sobre la primera nota d’una casella de primera i segona vegada), s’usa una lligadura d’unió per arrossegar la nota dins del primer final alternatiu i s’usa una ordre \repeatTie de lligadura de repetició a les caselles de repetició següents. Aquesta estructura produeix problemes d’alineació difícils quan hi ha lletra pel mig; augmentar la longitud de les seccions alternatives de forma que les notes lligades quedin contingudes completament dins d’elles, pot oferir un resultat acceptable.

La lligadura d’unió crea un melisma dins de la casella de primera vegada però no en la segona vegada i següent; per tant, per alinear la lletra correctament cal desactivar la creació automàtica de melismes sobre la secció de finals alternatius i inserir salts manuals.

\score {
 <<
  \new Staff {
   \time 2/4
   \new Voice = "melody" {
    \relative {
     \set melismaBusyProperties = #'()
     \repeat volta 2 { b'4 b ~}
     \alternative { { b b } { b \repeatTie c } }
     \unset melismaBusyProperties
     c4 c
    }
   }
  }
  \new Lyrics {
   \lyricsto "melody" {
    \repeat volta 2 { Here's a __ }
    \alternative {
     { \skip 1 verse }
     { \skip 1 sec }
    }
    ond one.
   }
  }
 >>
}

[image of music]

Observeu que si s’usa \unfoldRepeats sobre una secció que contingui alguna \repeatTie, la \repeatTie s’ha d’eliminar per evitar que s’imprimeixin al mateix temps els dos tipus de lligadures.

Quan la secció repetida té textos diferent, no es pot usar \repeat per a la lletra i s’han d’inserir ordres \skip, com es va veure abans.

\score {
 <<
  \new Staff {
   \time 2/4
   \new Voice = "melody" {
    \relative {
     \repeat volta 2 { b'4 b ~}
     \alternative { { b b } { b \repeatTie c } }
     c4 c
    }
   }
  }
  \new Lyrics {
   \lyricsto "melody" {
    Here's a __ verse.
    \repeat unfold 2 { \skip 1 }
   }
  }
  \new Lyrics {
   \lyricsto "melody" {
    Here's one
    \repeat unfold 2 { \skip 1 }
    more to sing.
   }
  }
 >>
}

[image of music]

Si volem imprimir línies extensores i guions que entren o surten de les caselles de primera i segona vegada, hem d’inserir-los manualment.

\score {
 <<
  \new Staff {
   \time 2/4
   \new Voice = "melody" {
    \relative {
     \repeat volta 2 { b'4 b ~}
     \alternative { { b b } { b \repeatTie c } }
     c4 c
    }
   }
  }
  \new Lyrics {
   \lyricsto "melody" {
    Here's a __ verse.
    \repeat unfold 2 { \skip 1 }
   }
  }
  \new Lyrics {
   \lyricsto "melody" {
    Here's "a_"
    \skip 1
    "_" sec -- ond one.
   }
  }
 >>
}

[image of music]

Vegeu també

Referència de la notació: Manteniment amb vida dels contextos, Repeticions.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.14 (branca de desenvolupament).