Tabulatures de laud

El LilyPond permet tabulatures per a laud.

Per obtenir les cordes greus addicionals, utilitzeu additionalBassStrings, on es determinen les notes corresponents a aquestes cordes. S’imprimeixen per sota de la línia inferior com a:a, /a, //a, ///a, 4, 5, etc.

S’ha d’usar el valor fret-letter-tablature-format per a la propietat de context tablatureFormat i probablement també ajustar la propietat fretLabels per a una personalització més gran.

m = { f'4 d' a f d a, g, fis, e, d, c, \bar "|." }

\score {
 <<
  \new Staff { \clef bass \cadenzaOn \m }
  \new TabStaff \m
 >>
 \layout {
  \context {
   \Score
   tablatureFormat = #fret-letter-tablature-format
  }
  \context {
   \TabStaff
   stringTunings = \stringTuning <a, d f a d' f'>
   additionalBassStrings = \stringTuning <c, d, e, fis, g,>
   fretLabels = #'("a" "b" "r" "d" "e" "f" "g" "h" "i" "k")
  }
 }
}

[image of music]

Advertiments i problemes coneguts

No es permet l’ús de FretBoards amb additionalBassStrings; de fer-se servir, pot provocar un resultat poc satisfactori.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).