Contextos del cant kievà

De la mateixa manera que amb les notacions mensural i gregoriana, poden usar-se els contextos predefinitis KievanVoice i KievanStaff per gravar una peça en notació quadrada. Aquests contextos inicien totes les propietats de context necessàries als seus valors adequats, de manera que podem posar-nos a l’obra immediatament amb la introducció del propi cant:

% Paràmetres de tipus de lletra per al ciríl·lic
\paper {
 property-defaults.fonts.serif = "Linux Libertine O,serif"
}

\score {
 <<
  \new KievanVoice = "melody" \relative c' {
   \cadenzaOn
    c4 c c c c2 b\longa
    \bar "k"
  }
  \new Lyrics \lyricsto "melody" {
   Го -- спо -- ди по -- ми -- луй.
  }
 >>
}

[image of music]

Vegeu també

Glossari musical: Kievan notation.

Advertiments i problemes coneguts

El Lilypond dóna suport a la notació del cant kievà a l’estil sinodal, tal i com s’usava als cantorals impresos pel Sacre Sínode Rus a la dècada de 1910 i fa poc reimprès per la Casa de Publicacions del Patriarcat de Moscú. El LilyPond no dóna suport a les formes anteriors (menys corrents) de notació kievana que s’usaven a Galitzia per a la notació cant pla rutè.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).