Contextos de nivell intermedi - pentagrames

Staff

Gestiona claus, barres de compàs, tonalitats i alteracions accidentals. Pot contenir contextos de Voice.

RhythmicStaff

Com Staff, però per imprimir ritmes. En imprimir s’ignoren les altures de les notes; les notes s’imprimeixen sobre una línia. La sortida de MIDI conserva les altures sense modificació.

TabStaff

Context per generar tabulatures. De forma predeterminada disposa l’expressió musical com una tabulatura de guitarra, impresa sobre sis línies.

DrumStaff

Gestiona el gravat per a instruments de percussió. Pot contenir contextos DrumVoice.

VaticanaStaff

Igual que Staff, excepte que està pensat per gravar peces en estil gregorià.

MensuralStaff

Igual que Staff, excepte que est+a dissenyat per gravar peces en estil mensural.

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).