Indicació d’harmònics i notes tapades

Es poden usar caps de nota especials per indicar notes apagades o harmònics. Els harmònics se solen explicar de forma més completa amb un marcatge de text.

\relative {
 \clef "treble_8"
 \override Staff.NoteHead.style = #'harmonic-mixed
 d'^\markup { \italic { \fontsize #-2 { "harm. 12" }}} <g b>1
}

[image of music]

Les notes tapades (anomenades també notes mortes) es permeten dins dels pentagrames normals i de tabulatura:

music = \relative {
 < a\3 \deadNote c\2 a'\1 >4
 < b\3 \deadNote d\2 b'\1 >
 < c\3 \deadNote e\2 c'\1 >
 \deadNotesOn
 \tuplet 3/2 { g8 b e }
 \deadNotesOff
 < a,\3 c\2 e\1 >1
}
\new StaffGroup <<
 \new Staff {
  \clef "treble_8"
  \music
 }
 \new TabStaff {
  \music
 }
>>

[image of music]

Una altra tècnica d’execució (utilitzada especialment a la guitarra elèctrica) s’anomena tapat de palma. La corda és tapa parcialment amb la palma de la mà que polsa (d’aquí el nom). El LilyPond permet la notació de les notes d’estil de tapat de palma mitjançant el canvi de la forma del cap de nota a un triangle.

\new Voice { % Advertiment: es requereix un inici de Voice
       %  perquè palmMuteOff funcioni apropiadament
       %  quan palmMuteOn es posa a l'inici de la
       %  peça.
 \relative c, {
  \clef "G_8"
  \palmMuteOn
  e8^\markup { \musicglyph "noteheads.s2do" = palm mute }
  < e b' e > e
  \palmMuteOff
  e e \palmMute e e e |
  e8 \palmMute { e e e } e e e e |
  < \palmMute e b' e >8 \palmMute { e e e } < \palmMute e b' e >2
 }
}

[image of music]

Vegeu també

Fragments de codi: Fretted strings.

Referència de la notació: Caps de nota especials, Estils de caps de nota.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.14 (branca de desenvolupament).