Agrupament de pentagrames

Hi ha diversos contextos per agrupar pentagrames individuals formant sistemes. Cada context d’agrupament estableix l’estil del delimitador de començament del sistema i el comportament de les barres de compàs.

Si no s’especifica cap context, s’usen les propietats predeterminades: el grup comença amb una línia vertical i les barres de compàs no estan connectades.

<<
 \new Staff \relative { c''1 c }
 \new Staff \relative { c''1 c }
>>

[image of music]

Al context StaffGroup, el grup s’inicia amb una clau i les barres de compàs es dibuixen travessant tots els pentagrames.

\new StaffGroup <<
 \new Staff \relative { c''1 c }
 \new Staff \relative { c''1 c }
>>

[image of music]

A un ChoirStaff (sistema de cor), el grup s’inicia amb una clau, però les barres de compàs no estan connectades.

\new ChoirStaff <<
 \new Staff \relative { c''1 c }
 \new Staff \relative { c''1 c }
>>

[image of music]

A un GrandStaff (sistema de piano), el grup s’inicia amb una clau i les barres de compàs es connecten entre els pentagrames.

\new GrandStaff <<
 \new Staff \relative { c''1 c }
 \new Staff \relative { c''1 c }
>>

[image of music]

El PianoStaff (sistema de piano) es idèntic a GrandStaff, excepte que contempla directament la impressió del nom de l’instrument. Per veure més detalls, consulteu Noms d’instruments.

\new PianoStaff <<
 \set PianoStaff.instrumentName = "Piano"
 \new Staff \relative { c''1 c }
 \new Staff \relative { \clef bass c1 c }
>>

[image of music]

Cada context de grup de pentagrames fixa la propietat del delimitador d’inici systemStartDelimiter a un dels valors següents: SystemStartBar (línia), SystemStartBrace (clau) o SystemStartBracket (claudàtor). També està disponible un quart delimitador, SystemStartSquare (clau amb angles rectes), però s’ha d’especificar explícitament.

Es poden definir contextos nous de grup de pentagrames. Per veure més detalls, consulteu Definició de contextos nous.

Fragments de codi seleccionats

Us del corxet recte al començament d’un grup de pentagrames

Es pot usar el delimitador de començament d’un sistema SystemStartSquare establint-lo explícitament dins d’un context StaffGroup o ChoirStaffGroup.

\score {
 \new StaffGroup { <<
 \set StaffGroup.systemStartDelimiter = #'SystemStartSquare
  \new Staff { c'4 d' e' f' }
  \new Staff { c'4 d' e' f' }
 >> }
}

[image of music]

Mostrar claudàtor o clau en grups d’un sol pentagrama

Si hi ha un sols pentagrama en un dels tipus de sistema ChoirStaff o StaffGroup, el comportament predeterminat és que no s’imprimeixi el claudàtor a la barra inicial. Això es pot canviar sobreescrivint collapse-height per fixar el seu valor de manera que sigui menor que el nombre de línies a la pauta.

Observeu que en contextos com PianoStaff i GrandStaff en els quals els sistemes comencen amb una clau en comptes d’un claudàtor, s’ha d’establir el valor d’una propietat diferent, com es veu al segon sistema de l’exemple.

\score {
 \new StaffGroup <<
  % Must be lower than the actual number of staff lines
  \override StaffGroup.SystemStartBracket.collapse-height = 4
  \override Score.SystemStartBar.collapse-height = 4
  \new Staff {
   c'1
  }
 >>
}
\score {
 \new PianoStaff <<
  \override PianoStaff.SystemStartBrace.collapse-height = 4
  \override Score.SystemStartBar.collapse-height = 4
  \new Staff {
   c'1
  }
 >>
}

\paper { tagline = ##f }

[image of music]

Disposició Mensurstriche (línies divisòries entre pentagrames)

La disposició «mensurstriche» en els quals les línies divisòries no estan dibuixades sobre els pentagrames, sinó entre ells, es pot aconseguir amb un StaffGroup en comptes d’un ChoirStaff. La línia divisòria sobre els pentagrames s’esborra usant \hide.

\layout {
 \context {
  \Staff
  measureBarType = "-span|"
 }
}

music = \fixed c'' {
 c1
 d2 \section e2
 f1 \fine
}

\new StaffGroup <<
 \new Staff \music
 \new Staff \music
>>

[image of music]

Vegeu també

Glossari musical: brace, bracket, grand staff.

Referència de la notació: Noms d’instruments, Definició de contextos nous.

Fragments de codi: Staff notation.

Referència de funcionament intern: Staff, StaffGroup, ChoirStaff, GrandStaff, PianoStaff, SystemStartBar, SystemStartBrace, SystemStartBracket, SystemStartSquare.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).