Digitacions

Tots els instruments de vent a part del trombó requereixen l’ús de diferents dits per produir cada nota. Als fragments de codi que apareixen a continuació poden veure’s alguns exemples de digitació.

Es poden produir diagrames de posicions per a instruments de vent fusta, com es descriu a Diagrames de posicions per a vent fusta.

Fragments de codi seleccionats

Símbols de digitació per a instruments de vent

Es poden aconseguir símbols especials combinant glifs existents, cosa que és d’utiitat per a la notació d’instruments de vent.

mymarkup = {
 \once \override TextScript.outside-staff-padding = 0
 \once \override TextScript.staff-padding = 0
 \once \override TextScript.padding = 0.2
 \once \override TextScript.X-offset =
  #(lambda (g)
    (+ (ly:self-alignment-interface::centered-on-x-parent g)
     (ly:self-alignment-interface::x-aligned-on-self g)))
}

\relative c' {
 g\open
 \mymarkup
 g^\markup \combine
   \musicglyph "scripts.open"
   \musicglyph "scripts.tenuto"
 \mymarkup
 g^\markup \combine
   \musicglyph "scripts.open"
   \musicglyph "scripts.stopped"
 g\stopped
}

[image of music]

Diagrames de digitació per a la flauta dolça

L’exemple següent mostra com es poden realitzar diagrames de digitació per a instruments de vent.

% range chart for paetzold contrabass recorder

centermarkup = {
 \once \override TextScript.self-alignment-X = #CENTER
 \once \override TextScript.X-offset = #(lambda (g)
  (+ (ly:self-alignment-interface::centered-on-x-parent g)
    (ly:self-alignment-interface::x-aligned-on-self g)))
}

\score {
 \new Staff \with {
  \remove "Time_signature_engraver"
  \omit Stem
  \omit Flag
  \consists "Horizontal_bracket_engraver"
 }
 {
  \clef bass
  \set Score.timing = ##f
  f,1*1/4 \glissando
  \clef violin
  gis'1*1/4
  \stemDown a'4^\markup "1)"
  \centermarkup
  \once \override TextScript.padding = 2
  bes'1*1/4_\markup \override #'(baseline-skip . 1.7) \column
   { \fontsize #-5 \slashed-digit #0 \finger 1 \finger 2
    \finger 3 \finger 4 \finger 5 \finger 6 \finger 7 }
  b'1*1/4
  c''4^\markup "1)"
  \centermarkup
  \once \override TextScript.padding = 2
  cis''1*1/4
  deh''1*1/4
  \centermarkup
  \once \override TextScript.padding = 2
  \once \override Staff.HorizontalBracket.direction = #UP
  e''1*1/4_\markup \override #'(baseline-skip . 1.7) \column
   { \fontsize #-5 \slashed-digit #0 \finger 1 \finger 2
    \finger 4 \finger 5}\startGroup
  f''1*1/4^\markup "2)"\stopGroup
 }
}

[image of music]

Vegeu també

Referència de la notació: Diagrames de posicions per a vent fusta.

Fragments de codi: Winds.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.16 (branca de desenvolupament).