3.1.5 Estructura del fitxer

Un fitxer .ly pot contenir qualsevol nombre d’expressions del nivell superior, on una expressió del nivell superior és una de les possibilitats següents:

L’exemple següent mostra tres coses que se poden introduir al nivell superior:

\layout {
  % No justificar la sortida
  ragged-right = ##t
}

\header {
   title = "Do-re-mi"
}

{ c'4 d' e2 }

En qualsevol punt del fitxer es poden introduir qualssevol de les instruccions lèxiques següents:

En general s’ignoren els espais entre elements del flux d’entrada, i es poden ometre o augmentar tranquil·lament per millorar la llegibilitat. Tanmateix, els espais s’han d’utilitzar sempre per evitar errors, en les situacions següents:

Vegeu també

Manual d’aprenentatge: Com funcionen els fitxers d’entrada del LilyPond

Referència de la notació: Explicació dels títols, El bloc \layout.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).