Introduir el baix xifrat

S’usa \figuremode per canviar el mode d’entrada al mode de xifres. Hi ha més informació sobre els diferents modes d’entrada a Modes d’entrada.

En el mode de xifres, un grup de xifres del baix està delimitat mitjançant angles simples, < y >. La duració s’escriu després del >.

\new FiguredBass {
 \figuremode {
  <6 4>2
 }
}

[image of music]

Es poden fer servir alteracions accidentals (fins i tot becaires) per modificar graus de l’escala. S’escriuen afegint + (per als sostinguts), - (per als becaires) o o ! (per als becaires) després del número. Per obtenir alteracions dobles, s’aplica el modificador dues vegades seguides. Amb freqüència, per a la modificació del tercer grau s’omet el número, cosa que es pot fer utilitzant _ en coptes d’un número.

\figures {
 <7! 6+ 4-> <5++> <3--> < _+ > < 7 _!>
}

[image of music]

Es poden indicar elements de l’acord augmentats i disminuïts:

\figures {
 <6\+ 5/> <7/>
}

[image of music]

Es pot crear una barra invertida creuant una xifra (usada normalment per sextes elevades):

\figures {
 <6> <6\\>
}

[image of music]

Es poden incloure claus a les xifres:

\figures {
 <[12] 8 [6 4]>
}

[image of music]

Es pot inserir qualsevol element de marcatge de text com una xifra:

\figures {
 <\markup { \tiny \number 6 \super (1) } 5>
}

[image of music]

Es poden usar línies de continuació per indicar xifres que es repeteixen:

<<
 {
  \clef bass
  e4 d c b,
  e4 d c b,
 }
 \figures {
  \bassFigureExtendersOn
  <6 4>4 <6 3> <7 3> <7 3>
  \bassFigureExtendersOff
  <6 4>4 <6 3> <7 3> <7 3>
 }
>>

[image of music]

En aquest cas, les línies d’extensió substitueixen a les xifres existents, a no ser que les línies de continuació s’hagin finalitzat explícitament.

<<
 \figures {
  \bassFigureExtendersOn
  <6 4>4 <6 4> <6\! 4\!> <6 4>
 }
 {
  \clef bass
  d4 d c c
 }
>>

[image of music]

La taula següent resumeix els modificadors de xifrat disponibles.

ModificadorPropòsitEexmple
+, -, !Alteracions

[image of music]

\+, /Augmentacions i disminucions

[image of music]

\\Sexta elevada

[image of music]

\!Fin de línia de continuació

[image of music]

Instruccions predefinides

\bassFigureExtendersOn, \bassFigureExtendersOff.

Fragments de codi seleccionats

Canviar les posicions de les alteracions de baix xifrat

Les alteracions i els signes «més» poden aparèixer abans o després dels nombres, segon el valor de ls propietats figuredBassAlterationDirection i figuredBassPlusDirection.

\figures {
 <5\+> <5+ 4\+> <6 4- 2\+> r
 \set figuredBassAlterationDirection = #RIGHT
 <5\+> <5+ 4\+> <6 4- 2\+> r
 \set figuredBassPlusDirection = #RIGHT
 <5\+> <5+ 4\+> <6 4- 2\+> r
 \set figuredBassAlterationDirection = #LEFT
 <5\+> <5+ 4\+> <6 4- 2\+> r
}

[image of music]

Vegeu també

Fragments de codi: Chords.

Referència de funcionament intern: BassFigure, BassFigureAlignment, BassFigureLine, BassFigureBracket, BassFigureContinuation, FiguredBass.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.14 (branca de desenvolupament).