Caps de notes de Notació Fàcil

Les notes amb cap de ‘notació facilitada’ tenen el nom de la nota (en angles) dins del cap. S’usen a la música per a principiants. Perquè que les lletres siguin llegibles, s’han d’imprimir en una mida gran de tipus de lletra. Per imprimir amb un tipus de lletra més gran, vegeu Establiment de la mida del pentagrama.

#(set-global-staff-size 26)
\relative c' {
 \easyHeadsOn
 c2 e4 f
 g1
 \easyHeadsOff
 c,1
}

[image of music]

Instruccions predefinides

\easyHeadsOn, \easyHeadsOff.

Fragments de codi seleccionats

Nombres com notes de notació fàcil

Els caps de nota de notació fàcil utilitzen la propietat note-names de l’objecte NoteHead per determinar el que apareix dins del cap. Mitjançant la sobreescriptura d’aquesta propietat, és possible imprimir nombres que representen el grau de l’escala.

Es pot crear un gravador simple que faci això per al cap de cada nota que ve.

#(define Ez_numbers_engraver
  (make-engraver
  (acknowledgers
   ((note-head-interface engraver grob source-engraver)
   (let* ((context (ly:translator-context engraver))
	   (tonic-pitch (ly:context-property context 'tonic))
	   (tonic-name (ly:pitch-notename tonic-pitch))
	   (grob-pitch
	   (ly:event-property (event-cause grob) 'pitch))
	   (grob-name (ly:pitch-notename grob-pitch))
	   (delta (modulo (- grob-name tonic-name) 7))
	   (note-names
	   (make-vector 7 (number->string (1+ delta)))))
	(ly:grob-set-property! grob 'note-names note-names))))))

#(set-global-staff-size 26)

\paper { tagline = ##f }

\layout {
 ragged-right = ##t
 \context {
  \Voice
  \consists \Ez_numbers_engraver
 }
}

\relative c' {
 \easyHeadsOn
 c4 d e f
 g4 a b c \break

 \key a \major
 a,4 b cis d
 e4 fis gis a \break

 \key d \dorian
 d,4 e f g
 a4 b c d
}

[image of music]

Vegeu també

Referència de la notació: Establiment de la mida del pentagrama.

Fragments de codi: Pitches.

Referència de funcionament interno: note-event, Note_heads_engraver, NoteHead, note-head-interface.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.14 (branca de desenvolupament).