4.6.1 Mostrar l’espaiat

Per presentar gràficament les dimensions de les variables de disposició vertical que poden veure’s alterades pel format de la pàgina, establiu annotate-spacing en el bloc \paper:

\book {
  \score { { c4 } }
  \paper { annotate-spacing = ##t }
}

[image of music]

Totes les dimensions de disposició es mostren en espais de pentagrama, independentment de les unitats especificades en els blocs \paper o \layout. A l’exemple anterior, paper-height té el valor de 59.75 staff-spaces (espais de pentagrama), i el staff-size (mida del pentagrama) és de 20 punts, el valor predeterminat. Observeu que:

1 punto= (25.4/72.27) mm
1 staff-space= (staff-size)/4 pts
= (staff-size)/4 * (25.4/72.27) mm

En aquest cas, un staff-space equival aproximadament a 1.757mm. Així, la mesura paper-height de 59.75 staff-spaces equival a 105 mil·límetres, l’alçada d’un full a6 en orientació apaïsada. Els parells (a,b) són intervals, on a és el límit inferior i b és el límit superior de l’interval.

Vegeu també

Referència de la notació: Establiment de la mida del pentagrama.

Fragments de codi: Spacing.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).