Pautes de percussió personalitzades

Si no us agrada cap de les llistes predefinides, podeu definir la vostra pròpia llista al principi del vostre fitxer.

#(define mydrums '(
     (bassdrum    default  #f      -1)
     (snare      default  #f      0)
     (hihat      cross   #f      1)
     (halfopenhihat  cross   halfopen   1)
     (pedalhihat   xcircle  stopped   2)
     (lowtom     diamond  #f      3)))
up = \drummode { hh8 hh hhho hhho hhp4 hhp }
down = \drummode { bd4 sn bd toml8 toml }

\new DrumStaff <<
 \set DrumStaff.drumStyleTable = #(alist->hash-table mydrums)
 \new DrumVoice { \voiceOne \up }
 \new DrumVoice { \voiceTwo \down }
>>

[image of music]

Fragments de codi seleccionats

Vegeu aquí alguns exemples addicionals:

Dos blocs de fusta, escrits amb wbh (woodblock-high, bloc alt) i wbl (woodblock-low bloc baix.)

% Aquestes línies defineixen la posició dels blocs de fusta al pentagrama;
% si ho voleu, podeu canviar-lo o podeu usar caps de nota especials
% per als blocs de fusta.
#(define mydrums '((hiwoodblock default #f 3)
          (lowoodblock default #f -2)))

woodstaff = {
 % Això defineix un pentagrama amb sols dues línies.
 % També defineix les posicions de les dues línies.
 \override Staff.StaffSymbol.line-positions = #'(-2 3)

 % Això és necessari; si no s'entra, la barra de compàs seria massa curta!
 \override Staff.BarLine.bar-extent = #'(-1.5 . 1.5)
}

\new DrumStaff {
 \set DrumStaff.drumStyleTable = #(alist->hash-table mydrums)

 % Amb això carregueu la vostra nova taula d'estil de percussió
 \woodstaff

 \drummode {
  \time 2/4
  wbl8 16 16 8-> 8 |
  wbl8 16 16-> ~ 16 16 r8 |
 }
}

[image of music]

Observeu que en aquest cas especial es pot alterar la longitud de la línia divisòria amb \override Staff.BarLine.bar-extent #'(de . a). En cas contrari resulta massa curta. També heu de definir les posicions de les dues línies del pentagrama. Per a més informació sobre aquests temes delicats, consulteu El símbol del pentagrama.

Una pandereta, escrita mitjaç+ant ‘tamb’ (tambourine):

#(define mydrums '((tambourine default #f 0)))

\new DrumStaff \with { instrumentName = "Tambourine" }

\drummode {
 \set DrumStaff.drumStyleTable = #(alist->hash-table mydrums)
 \override Staff.StaffSymbol.line-positions = #'( 0 )
 \override Staff.BarLine.bar-extent = #'(-1.5 . 1.5)

 \time 6/8
 tamb8. 16 8 8 8 8 |
 tamb4. 8 8 8 |
 % Cal l'ajustament per a la duració escalada i el silenci més curt
 % per a la finalització correcta de l'extensor de tri.
 tamb2.*5/6 \startTrillSpan s8 \stopTrillSpan |
}

[image of music]

Música per a gong, introduïda amb ‘tt’ (tam-tam):

#(define mydrums '((tamtam default #f 0)))

\new DrumStaff \with { instrumentName = "Tamtam" }

\drummode {
\set DrumStaff.drumStyleTable = #(alist->hash-table mydrums)
\override Staff.StaffSymbol.line-positions = #'( 0 )
\override Staff.BarLine.bar-extent = #'(-1.5 . 1.5)

 tt 1 \pp \laissezVibrer
}

[image of music]

Dues campanes, introduïdes amb ‘cb’ (cowbell, esquella) i ‘rb’ (ridebell, campana normal)

#(define mydrums '((ridebell default #f 3)
          (cowbell default #f -2)))

\new DrumStaff \with { instrumentName = "Different Bells" }

\drummode {
 \set DrumStaff.drumStyleTable = #(alist->hash-table mydrums)
 \override DrumStaff.StaffSymbol.line-positions = #'(-2 3)
 \override Staff.BarLine.bar-extent = #'(-1.5 . 1.5)

 \time 2/4
 rb8 8 cb8 16 rb16-> ~ |
 16 8 16 cb8 8 |
}

[image of music]

Aquí hi ha un exemple breu procedent de la ‘Història del soldat’ de Stravinsky:

#(define mydrums '((bassdrum  default #f 4)
          (snare   default #f -4)
          (tambourine default #f 0)))

global = {
 \time 3/8 s4.
 \time 2/4 s2*2
 \time 3/8 s4.
 \time 2/4 s2
}

drumsA = {
 \context DrumVoice <<
  { \global }
  { \drummode {
    \autoBeamOff
    \stemDown sn8 \stemUp tamb s8 |
    sn4 \stemDown sn4 |
    \stemUp tamb8 \stemDown sn8 \stemUp sn16 \stemDown sn \stemUp sn8 |
    \stemDown sn8 \stemUp tamb s8 |
    \stemUp sn4 s8 \stemUp tamb
   }
  }
 >>
}

drumsB = {
 \drummode {
  s4 bd8 s2*2 s4 bd8 s4 bd8 s8
 }
}

\layout {
 indent = #40
}

\score {
 \new StaffGroup <<
  \new DrumStaff \with {
   instrumentName = \markup {
    \column {
     "Tambourine"
     "et"
     "caisse claire s. timbre"
    }
   }
  drumStyleTable = #(alist->hash-table mydrums)
 }
 \drumsA
 \new DrumStaff \with {
  instrumentName = "Grosse Caisse"
  drumStyleTable = #(alist->hash-table mydrums)
 }
 \drumsB
 >>
}

[image of music]

Vegeu també

Fragments de codi: Percussion.

Referència de funcionament intern: DrumStaff, DrumVoice.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).