Personalització dels títols

Les ordres \markup dins del bloc \header són útils per donar un format simple al text, però no permeten un control precís sobre la col·locació dels títols. Per personalitzar la col·locació dels camps de text, canvieu un o les dos variables \paper següents:

La col·locació dels títols quan s’utilitzen els valors predeterminats d’aquestes variables de \markup es mostra als exemple de Presentació predeterminada dels títols de parts de llibre i partitura.

Els ajustos predeterminats per a scoreTitleMarkup tal i com estan definits al fitxer ly/titling-init.ly són:

scoreTitleMarkup = \markup { \column {
 \if \should-print-all-headers { \bookTitleMarkup \hspace #1 }
 \fill-line {
  \fromproperty #'header:piece
  \fromproperty #'header:opus
 }
}
}

Això situa els camps de text piece i opus en extrems oposats de la mateixa línia:

\score {
 \header {
  piece = "PRAELUDIUM I"
  opus = "BWV 846"
 }
 { s1 }
}

[image of music]

Aquest exemple redefineix scoreTitleMarkup de manera que el camp de text piece apareix centrat i en un tipus de lletra gran i en negreta.

\book {
 \paper {
  indent = 0\mm
  scoreTitleMarkup = \markup {
   \fill-line {
    \null
    \fontsize #4 \bold \fromproperty #'header:piece
    \fromproperty #'header:opus
   }
  }
 }
 \header { tagline = ##f }
 \score {
  \header {
   piece = "PRAELUDIUM I"
   opus = "BWV 846"
  }
  { s1 }
 }
}

[image of music]

Els camps de text que normalment no són efectius dins dels blocs \header d’una partitura es poden imprimir a la zona del Títol de la partitura si es col·loca print-all-headers dins del bloc \paper. Un desavantatge de la utilització d’aquest mètode es que els camps de text que estan orientats específicament per a la zona del títol de part de llibre han de suprimir-se manualment en cada un dels blocs \score. Vegeu Explicació dels títols.

Per evitar-lo, afegiu el camp de text desitjat a la definició de scoreTitleMarkup. A l’exemple següent, el camp de text composer (associat normalment amb bookTitleMarkup) se afegeix a scoreTitleMarkup, permetent que cada partitura mostri un compositor diferent:

\book {
 \paper {
  indent = 0\mm
  scoreTitleMarkup = \markup {
   \fill-line {
    \null
    \fontsize #4 \bold \fromproperty #'header:piece
    \fromproperty #'header:composer
   }
  }
 }
 \header { tagline = ##f }
 \score {
  \header {
   piece = "MENUET"
   composer = "Christian Petzold"
  }
  { s1 }
 }
 \score {
  \header {
   piece = "RONDEAU"
   composer = "François Couperin"
  }
  { s1 }
 }
}

[image of music]

També podem crear els nostres propis camps de text personalitzats, i referir-nos a ells a la definició de l’element de marcatge.

\book {
 \paper {
  indent = 0\mm
  scoreTitleMarkup = \markup {
   \fill-line {
    \null
    \override #`(direction . ,UP) {
     \dir-column {
      \center-align \fontsize #-1 \bold
       \fromproperty #'header:mycustomtext %% Camp definit per l'usuari
      \center-align \fontsize #4 \bold
       \fromproperty #'header:piece
     }
    }
    \fromproperty #'header:opus
   }
  }
 }
 \header { tagline = ##f }
 \score {
  \header {
   piece = "FUGA I"
   mycustomtext = "A 4 VOCI" %% Camp definit per l'usuari
   opus = "BWV 846"
  }
  { s1 }
 }
}

[image of music]

Vegeu també

Referència de la notació: Explicació dels títols.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.16 (branca de desenvolupament).