3.5.8 Propietats de context per a efectes MIDI

Es poden usar les propietats següents de context per aplicar diversos efectes MIDI a les notes que es reprodueixen sobre el canal MIDI associat amb el pentagrama, instrument MIDI o veu actual (depenent del valor de la propietat de context Score.midiChannelMapping y del context en la qual està situat el Staff_performer; vegeu Assignació de canals MIDI).

Els canvis en aquestes propietats de context afecten a totes les notes que es reprodueixen sobre el canal després del canvi, tot i que alguns dels efectes es poden fins i tot aplicar també a notes que estiguin ja sonant en aquest moment (depenent de la implementació del dispositiu MIDI).

Es donen suport a les següents propietats de context:

Staff.midiPanPosition

La posició de panorama controla com es distribueix el so d’un canal MIDI entre les sortides estèreo esquerra i dreta. La propietat de context accepta un nombre entre -1.0 (#LEFT) i 1.0 (#RIGHT); el valor -1.0 posta tota la potència de so a la sortida estèreo esquerra (deixant la sortida dreta en complet silenci), el valor 0.0 (#CENTER) distribueix el so per igual entre les sortides estèreo esquerra i dreta, i el valor 1.0 mou tot el so a la sortida estèreo dreta. Els valors entre -1.0 i 1.0 es poden usar per obtenir distribucions barrejades entre les sortides estèreo esquerra i dreta.

Staff.midiBalance

Equilibri estèreo d’un canal MIDI. De forma semblant a la posició de panorama aquesta propietat de context accepta un nombre entre -1.0 (#LEFT) i 1.0 (#RIGHT). Varia el volum relatiu que s’envia als dos altaveus estèreo sense afectar a la distribució dels propis senyals estèreo.

Staff.midiExpression

Nivell d’expressió (com una fracció de nivell màxim disponible) que s’aplica a un canal MIDI. Un dispositiu MIDI combina el nivell d’expressió del canal MIDI amb el nivell actual de dinàmica d’una veu (controlat mitjançant les ordre de dinàmica com \p o \ff) per obtenir el volum total de cada nota dins de la veu. El control d’expressió es pot usar, per exemple, per implementar efectes de crescendo i decrescendo sobre notes mantingudes (quelcom al qual el LilyPond no dóna suport de forma automàtica).

El rang de nivells d’expressió s’estén des de 0.0 (cap expressió, el que significa un volum nul) fins a 1.0 (expressió al màxim).

Staff.midiReverbLevel

El nivell de reverberació (com una fracció del màxim nivell disponible) que s’aplica a un canal MIDI. Aquesta propietat accepta nombre entre 0.0 (sense reverberació) i 1.0 (efecte màxim).

Staff.midiChorusLevel

Nivell de l’efecte Chorus (com una fracció del nivell màxim disponible) que s’aplica a un canal MIDI. Aquesta propietat accepta nombres entre 0.0 (sense efecte de chorus) i 1.0 (efecte al màxim).

Advertiments i problemes coneguts

Atès que els fitxers MIDI no contenen en realitat cap informació sonora, els canvis en aquestes propietats de context sols es converteixen en peticions perquè canviïn els controls de canal MIDI dins dels fitxers MIDI emesos. Si un dispositiu MIDI determinat (com un reproductor MIDI per programari) pot de fer gestionar qualsevol d’aquestes sol·licituds d’un fitxer MIDI, és quelcom que depèn totalment de la implementació del mateix: un dispositiu podria optar per ignorar algunes o totes aquestes sol·licituds. Així mateix, la forma en la qual un dispositiu MIDI interpreta els diferents valors d’aquests controls (generalment, l’estàndard MIDI determina el comportament sols als punts extrems del rang de valors disponibles per a cada control), i el fet de si un canvi en el valor d’un control afecta a les notes que ja s’estan reproduint sobre aquest canal MIDI o no, també śon aspectes específics de la implementació del dispositiu MIDI.

En generar fitxers MIDI, el LilyPond senzillament converteix de forma lineal els valors fraccionaris dins de cada rang (7 bits, o 14 bits per als controls de canal MIDI que admeten resolució fina) en valors enters dins del rang corresponent (de 0 a 127 o de 0 a 32767, respectivament), arrodonint els valors fraccionaris cap al enter més pròxim en direcció oposada al zero. Els valors enters convertits s’emmagatzemen tal qual al fitxer MIDI generat. Consulteu la documentació del seu dispositiu MIDI per veure informació sobre com interpreta aquests valors.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.16 (branca de desenvolupament).