Noms dels personatges

Se solen mostrar els noms dels personatges a l’esquerra del pentagrama quan aquest marge està dedicat únicament a aquest personatge solament:

\score {
 <<
  \new Staff {
   \set Staff.vocalName = \markup \smallCaps Kaspar
   \set Staff.shortVocalName = \markup \smallCaps Kas.
   \relative {
    \clef "G_8"
    c'4 c c c
    \break
    c4 c c c
   }
  }
  \new Staff {
   \set Staff.vocalName = \markup \smallCaps Melchior
   \set Staff.shortVocalName = \markup \smallCaps Mel
   \clef "bass"
   \relative {
    a4 a a a
    a4 a a a
   }
  }
 >>
}

[image of music]

Quan dos o més personatges comparteixen un pentagrama, el nom del personatge se sol imprimir a sobre del pentagrama al principi de cada secció corresponent a aquest personatge. Això es pot fer amb element de marcatge. Amb freqüència s’usa un tipus de lletra especial per a aquest propòsit.

\relative c' {
 \clef "G_8"
 c4^\markup \fontsize #1 \smallCaps Kaspar
 c c c
 \clef "bass"
 a4^\markup \fontsize #1 \smallCaps Melchior
 a a a
 \clef "G_8"
 c4^\markup \fontsize #1 \smallCaps Kaspar
 c c c
}

[image of music]

Com a alternativa, si hi ha molts canvis de personatges, pot ser més fàcil establir variables que continguin les definicions de cada personatge, per així poder indicar el canvi de personatge de manera fàcil i concisa.

kaspar = {
 \clef "G_8"
 \set Staff.shortVocalName = "Kas."
 \set Staff.midiInstrument = "voice oohs"
 <>^\markup \smallCaps "Kaspar"
}

melchior = {
 \clef "bass"
 \set Staff.shortVocalName = "Mel."
 \set Staff.midiInstrument = "choir aahs"
 <>^\markup \smallCaps "Melchior"
}

\relative c' {
 \kaspar
 c4 c c c
 \melchior
 a4 a a a
 \kaspar
 c4 c c c
}

[image of music]

Vegeu també

Manual d’aprenentatge: Organitzar les peces mitjançant variables.

Referència de la notació: Text, Ordres de marcatge de text.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.14 (branca de desenvolupament).