Canvi automàtic de pentagrama

Es pot fer que les veus canviïn automàticament entre els pentagrames inferior i superior. La sintaxi per aconseguir això és

\autoChange …música

Això crearà dos pentagrames del grup actual de pentagrames (normalment un PianoStaff), anomenats "up" (a dalt) i "down" (a sota). El pentagrama inferior estarà en clau de Fa de forma predeterminada. El canviador automàtic fa el canvi basant-se en l’alçada (el Do central és el punt d’inflexió), i s’avança saltant sobre els silencis per fer canvis per avançat.

\new PianoStaff {
 \autoChange {
  g4 a b c'
  d'4 r a g
 }
}

[image of music]

Es pot especificar altres notes per al punt de tall. Si els pentagrames no han estat instanciats de forma explícita, es poden usar altre claus.

music = {
 g8 b a c' b8 d' c'8 e'
 d'8 r f' g' a'2
}

\autoChange d' \music
\autoChange b \with { \clef soprano } \music
\autoChange d' \with { \clef alto } \with { \clef tenor } \music

[image of music]

Una secció marcada \relative que es troba fora de \autoChange no té efecte sobre les notes de la música: per tant, en cas necessari escriviu \relative dins de \autoChange.

Si cal més control sobre els pentagrames individuals, es poden crear manualment amb els noms "up" i "down". Aleshores, l’ordre \autoChange alternarà la veu entre els pentagrames existents.

Nota: Si es creen els pentagrames manualment, s’han d’anomenar "up" i "down" (en anglès).

Per exemple, el que segueix cal per col·locar una armadura de tonalitat al pentagrama inferior:

\new PianoStaff <<
 \new Staff = "up" {
  \new Voice = "melodiaU" {
   \key g \major
   \autoChange \relative {
    g8 b a c b d c e
    d8 r fis, g a2
   }
  }
 }
 \new Staff = "down" {
  \key g \major
  \clef bass
 }
>>

[image of music]

Vegeu també

Referència de la notació: Canvi manual de pentagrama.

Fragments de codi: Keyboards.

Referència de funcionament intern: AutoChangeMusic.

Advertiments i problemes coneguts

Els canvis de pentagrama poden no acabar en llocs òptims. Per aconseguir una sortida d’alta qualitat és millor especificar manualment els canvis de pentagrama.

Els acords no es divideixen entre els pentagrames; s’assignen a un pentagrama en funció de la primera nota anomenada dins de la construcció de l’acord.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.16 (branca de desenvolupament).