Numeració de compassos

Per defecte, els números de compàs s’imprimeixen al principi de la línia, excepte la primera. El número pròpiament dit s’emmagatzema a la propietat currentBarNumber, que normalment s’actualitza automàticament per a cada compàs. També es pot establir manualment:

\relative c' {
 c1 c c c
 \break
 \set Score.currentBarNumber = #50
 c1 c c c
}

[image of music]

Els números de compàs es poden gravar a intervals regulars en comptes de al principi de cada línia. Per fer-lo, s’ha de sobreescriure el comportament predeterminat de forma que es puguin imprimir en altres llocs. Això ve controlat per la propietat break-visibility de BarNumber. Agafa tres valors que es poden establir al valor #t o #f per especificar si el número de compàs corresponent és visible o no. L’ordre dels tres valors és visible al final de la línia, visible a la meitat de la línia, o visible al principi de la línia. A l’exemple següent s’imprimeixen els números de compàs en tots els llocs possibles:

\relative c' {
 \override Score.BarNumber.break-visibility = ##(#t #t #t)
 \set Score.currentBarNumber = #11
 % Permet que s'imprimeixi el número del primer compàs
 \bar ""
 c1 | c | c | c |
 \break
 c1 | c | c | c |
}

[image of music]

Fragments de codi seleccionats

Impressió del nombre de compàs al primer compàs

De forma predeterminada se suprimeix el nombre de compàs del primer compàs d’una partitura si és més petit o igual a ‘1’. En establir el valor de barNumberVisibility a all-bar-numbers-visible, es pot imprimir qualsevol nombre de compàs per al primer compàs i tots els següents. Observeu que, perquè això funcioni, s’ha d’inserir una línia divisòria buida abans de la primera nota.

\layout {
 indent = 0
 ragged-right = ##t
}

\relative c' {
 \set Score.barNumberVisibility = #all-bar-numbers-visible
 c1 | d | e | f \break
 g1 | e | d | c
}

[image of music]

Imprimir números de compàs a intervals regulars

Es poden imprimir els nombre de compàs a intervals regulars mitjançant l’establiment de la propietat barNumberVisibility. Aquí els números de compàs s’imprimeixen cada dos compassos excepte al final de la línia.

\relative c' {
 \override Score.BarNumber.break-visibility = #end-of-line-invisible
 \set Score.currentBarNumber = 11
 % Print a bar number every second measure
 \set Score.barNumberVisibility = #(every-nth-bar-number-visible 2)
 c1 | c | c | c | c
 \break
 c1 | c | c | c | c
}

\paper { tagline = ##f }

[image of music]

Printing bar numbers with changing regular intervals

Using the set-bar-number-visibility context function, bar number intervals can be changed.

\relative c' {
 \override Score.BarNumber.break-visibility = #end-of-line-invisible
 \context Score \applyContext #(set-bar-number-visibility 4)
 \repeat unfold 10 c'1
 \context Score \applyContext #(set-bar-number-visibility 2)
 \repeat unfold 10 c
}

\paper { tagline = ##f }

[image of music]

Impressió de nombre de compàs dins de rectangles o circumferències

Els nombres de compàs també es poden imprimir dins de rectangles o de circumferències.

\relative c' {
 % Prevent bar numbers at the end of a line and permit them elsewhere
 \override Score.BarNumber.break-visibility = #end-of-line-invisible
 \set Score.barNumberVisibility = #(every-nth-bar-number-visible 4)

 % Increase the size of the bar number by 2
 \override Score.BarNumber.font-size = 2

 % Draw a box round the following bar number(s)
 \override Score.BarNumber.stencil
  = #(make-stencil-boxer 0.1 0.25 ly:text-interface::print)
 \repeat unfold 5 { c1 }

 % Draw a circle round the following bar number(s)
 \override Score.BarNumber.stencil
  = #(make-stencil-circler 0.1 0.25 ly:text-interface::print)
 \repeat unfold 4 { c1 } \bar "|."
}

[image of music]

Numeració de compassos alternativa

Es poden seleccionar dos mètodes alternatius per a la numeració de compassos, especials quan hi ha repeticions.

music = \relative c' {
 \repeat volta 3 {
  c4 d e f |
  \alternative {
   \volta 1 { c4 d e f | c2 d \break }
   \volta 2 { f4 g a b | f4 g a b | f2 a | \break }
   \volta 3 { c4 d e f | c2 d } } }
 c1 \bar "|."
}

\markup "default"
{
 \music
}

\markup \typewriter "'numbers"
{
 \set Score.alternativeNumberingStyle = #'numbers
 \music
}

\markup \typewriter "'numbers-with-letters"
{
 \set Score.alternativeNumberingStyle = #'numbers-with-letters
 \music
}

\paper { tagline = ##f }

[image of music]

Alineació dels números de compàs

Els números de compàs s’alineen de forma predeterminada per la dreta amb el seu objecte pare. Aquest objecte és pel general la vora esquerra, d’una línia o, si els números s’imprimeixen dins de la línia, la vora esquerra d’una línia divisòria. Els números també es poden situar directament sobre la barra de compàs o alineats per l’esquerra amb ella.

\relative c' {
 \set Score.currentBarNumber = 111
 \override Score.BarNumber.break-visibility = #all-visible
 % Increase the size of the bar number by 2
 \override Score.BarNumber.font-size = 2
 % Print a bar number every second measure
 \set Score.barNumberVisibility = #(every-nth-bar-number-visible 2)
 c1 | c1
 % Center-align bar numbers
 \override Score.BarNumber.self-alignment-X = #CENTER
 c1 | c1
 % Left-align bar numbers
 \override Score.BarNumber.self-alignment-X = #LEFT
 c1 | c1
}

[image of music]

Supressió dels nombres de compàs de tota la partitura

Es poden eliminar completament els nombres de compàs traient el gravador Bar_number_engraver del context de Score.

\layout {
 \context {
  \Score
  \omit BarNumber
  % or:
  %\remove "Bar_number_engraver"
 }
}

\relative c'' {
 c4 c c c \break
 c4 c c c
}

\paper { tagline = ##f }

[image of music]

Vegeu també

Fragments de codi: Rhythms.

Referència de funcionament intern: BarNumber, Bar_number_engraver.

Advertiments i problemes coneguts

Els números de compàs poden col·lisionar amb la clau StaffGroup, si hi ha un a la part de dalt. Per solucionar-lo es pot usar la propietat de farciment padding de BarNumber per col·locar el número correctament. Consulteu StaffGroup i BarNumber para veure més informació.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.14 (branca de desenvolupament).