Barres de compàs

Les línies divisòries delimiten als compassos però també es poden usar per indicar les repeticions. Normalment, les línies divisòries normals s’insereixen de manera automàtica a la sortida impresa a llocs que estan basats en el compàs actual.

Les barres de compàs senzilles inserides automàticament es poden canviar per altres tipus d’ordre \bar. Per exemple, se sol posar una doble barra de tancament al final de la peça:

\relative { e'4 d c2 \bar "|." }

[image of music]

No deixa de ser vàlida l’última nota d’un compàs si no acaba sobre la línia divisòria automàtica: se suposa que la nota es perllonga sobre el compàs següent. Però una seqüència llarga de aquests compassos perllongats pot fer que la música aparegui comprimida o fins i tot que se surti de la pàgina. Això és a causa de què els salts de línia automàtics solament es produeixen al final de compassos complets, és a dir, quan totes les notes han finalitzat abans que el compàs acabi.

Nota: Una duració incorrecta pot fer que s’intenti evitar la producció de salts de línia, donant com a resultat una línia de música amb una compressió exagerada o música que se surt de la pàgina.

També es permeten salts de línia en les barres inserides manualment fins i tot dins de compassos incomplets. Per permetre un salt de línia on no hi ha cap línia divisòria visible. Utilitzeu el següent:

\bar ""

D’aquesta manera s’inserira una barra invisible de compàs i es farà possible el salt de línia a aquest punt, sense forçar-lo. No s’incrementa el comptador dels números de compàs. Per forçar un salt de línia, consulteu Salts de línia.

Aquesta i altres línies divisòries especials es poden inserir manualment en qualsevol punt. Quan coincideixen amb el final d’un compàs, substitueixen a la línia divisòria simple que s’hauria inserit automàticament en aquest lloc. Quan no coincideixen amb el final d’un compàs, s’insereix la línia especificada en aquest punt de la sortida impresa.

Observeu que les línies divisòries manuals són purament visuals. No afecten a cap de les propietats que una barra normal afectaria, com als números de compàs, alteracions, salts de línia, etc. No afecten tampoc el càlcul i col·locació de les línies divisòries subsegüents. Quan una divisòria es col·loca manualment on ja hi ha una divisòria normal, els efectes de la línia original no s’alteren.

Estan disponibles per a la seva inserció manual dos tipus de línies divisòries simples i cinc tipus de doble barra:

\relative {
 f'1 \bar "|"
 f1 \bar "."
 g1 \bar "||"
 a1 \bar ".|"
 b1 \bar ".."
 c1 \bar "|.|"
 d1 \bar "|."
 e1
}

[image of music]

així com la barra de punts i la discontínua:

\relative {
 f'1 \bar ";"
 g1 \bar "!"
 a1
}

[image of music]

i nou tipus de barres de repetició:

\relative {
 f'1 \bar ".|:"
 g1 \bar ":..:"
 a1 \bar ":|.|:"
 b1 \bar ":|.:"
 c1 \bar ":.|.:"
 d1 \bar "[|:"
 e1 \bar ":|][|:"
 f1 \bar ":|]"
 g1 \bar ":|."
 a1
}

[image of music]

A més es pot imprimir una línia divisòria com una marca curta:

f'1 \bar "'" g'1

[image of music]

Malgrat això, donat que les mencionades marques s’utilitzen usualment al cant gregorià, és preferible en aquest cas utilitzar \divisioMinima, que es descriu en la secció Divisiones dins de cant gregorià:

El LilyPond contempla la notació del cant kievà i ofereix una línia divisòria especial kievana:

f'1 \bar "k"

[image of music]

Poden veure’s detalls d’aquest notació explicats a Gravat del cant kievà en notació quadrada.

Per als símbols de segno en línia, hi ha tres tipus de barres de compàs que es diferencien en el seu comportament respecte als salts de línia:

\fixed c' {
 c4 4 4 4
 \bar "S"
 d4 4 4 4 \break
 \bar "S"
 e4 4 4 4
 \bar "S-|"
 f4 4 4 4 \break
 \bar "S-|"
 g4 4 4 4
 \bar "S-||"
 a4 4 4 4 \break
 \bar "S-||"
 b4 4 4 4
 \bar "S-S"
 c'4 4 4 4 \break
 \bar "S-S"
 d'1
}

[image of music]

Tot i que es poden inserir manualment barres de compàs amb significat de repeticions, no es reconeixen com repeticions per part del LilyPond. Les seccions repetides s’introdueixen millor utilitzant les diverses ordres de repetició (vegeu Repeticions), que imprimeixen automàticament les barres corresponents.

A més es pot especificar ".|:-||", que equival a ".|:" excepte al salts de línia, en el qual es produeix una doble barra al final de la línia i una repetició esquerra (de començament) al principio de la línia següent.

\fixed c' {
 c4 4 4 4
 \bar ".|:"
 d4 4 4 4 \break
 \bar ".|:"
 e4 4 4 4
 \bar ".|:-|"
 f4 4 4 4 \break
 \bar ".|:-|"
 g4 4 4 4
 \bar ".|:-||"
 a4 4 4 4 \break
 \bar ".|:-||"
 b4 4 4 4
 \bar ".|:-|."
 c'4 4 4 4 \break
 \bar ".|:-|."
 d'4 4 4 4
}

[image of music]

Per a combinacions de repeticions amb el símbol de segno, hi ha sis variants diferents:

\fixed c' {
 g,4 4 4 4
 \bar ":|.S"
 a,4 4 4 4 \break
 \bar ":|.S"
 b,4 4 4 4
 \bar ":|.S-S"
 c4 4 4 4 \break
 \bar ":|.S-S"
 d4 4 4 4
 \bar "S.|:-S"
 e4 4 4 4 \break
 \bar "S.|:-S"
 f4 4 4 4
 \bar "S.|:"
 g4 4 4 4 \break
 \bar "S.|:"
 a4 4 4 4
 \bar "S.|:-|"
 b4 4 4 4 \break
 \bar "S.|:-|"
 c'4 4 4 4
 \bar "S.|:-||"
 d'4 4 4 4 \break
 \bar "S.|:-||"
 e'4 4 4 4
 \bar ":|.S.|:"
 f'4 4 4 4 \break
 \bar ":|.S.|:"
 g'4 4 4 4
 \bar ":|.S.|:-S"
 a'4 4 4 4 \break
 \bar ":|.S.|:-S"
 b'1
}

[image of music]

A més, hi ha una ordre \inStaffSegno que crea una barra de compàs amb símbol de segno, situada en conjunció amb una línia de repetició adequada si s’utilitza amb una ordre \repeat volta, vegeu Repeticions normals.

Es poden definir tipus nous de línies divisòries amb \defineBarLine:

\defineBarLine tipus_de_barra #'(final començament extensió)

Les variables de \defineBarline poden incloure la cadena de caràcters ‘buida’ "", que equival a imprimir una línia divisòria invisible. També es pot establir al valor fals#f que no imprimeix cap línia divisòria.

Després de la definició, la nova línia divisòria es pot utilitzar mitjançant \bar tipus_de_barra.

Actualment hi ha disponibles deu elements de barra de compàs:

\defineBarLine ":" #'("" ":" "")
\defineBarLine "=" #'("=" "" "")
\defineBarLine "[" #'("" "[" "")
\defineBarLine "]" #'("]" "" "")

\new Staff {
 s1 \bar "|"
 s1 \bar "."
 s1 \bar "!"
 s1 \bar ";"
 s1 \bar ":"
 s1 \bar "k"
 s1 \bar "S"
 s1 \bar "="
 s1 \bar "["
 s1 \bar "]"
 s1 \bar ""
}

[image of music]

La línia divisòria "=" proporciona la barra de doble extensió, usada en combinació amb el símbol de segno. No l’heu d’usar com una doble línia divisòria fina aïllada; per això es preferible \bar "||".

El signe "-" inicia anotacions a les barres de compàs, que són útils per distingir entre aquelles que tenen idèntica aparença però diferent comportament als salts de línia i/o diferents barres d’extensió. La part que segueix al signe "-" no s’usa per construir la barra de compàs.

\defineBarLine "||-dashedSpan" #'("||" "" "!!")

\new StaffGroup <<
 \new Staff \relative c'' {
  c1 \bar "||"
  c1 \bar "||-dashedSpan"
  c1
 }
 \new Staff \relative c'' {
  c1
  c1
  c1
 }
>>

[image of music]

A més, el caràcter de l’espai en blanc " " serveix com a contenidor per definir barres d’extensió correctament alineats a les barres principals:

\defineBarLine ":|.-wrong" #'(":|." "" "|.")
\defineBarLine ":|.-right" #'(":|." "" " |.")

\new StaffGroup <<
 \new Staff \relative c'' {
  c1 \bar ":|.-wrong"
  c1 \bar ":|.-right"
  c1
 }
 \new Staff \relative c'' {
  c1
  c1
  c1
 }
>>

[image of music]

Si calen elements addicionals, el LilyPond proveeix una forma senzilla de definir-los. Per veure més informació sobre com modificar o afegir barres de compàs, consulteu el fitxer scm/bar-line.scm.

En les partitures amb molts pentagrames, una ordre\bar a un d’ells s’aplica automàticament a tots els altres. Les línies resultants es connecten entre els diferents pentagrames d’un StaffGroup, PianoStaff o GrandStaff.

<<
 \new StaffGroup <<
  \new Staff \relative {
   e'4 d
   \bar "||"
   f4 e
  }
  \new Staff \relative { \clef bass c'4 g e g }
 >>
 \new Staff \relative { \clef bass c'2 c2 }
>>

[image of music]

L’ordre ‘\bar tipus de barra’ és forma curta de fer ‘\set Timing.whichBar = tipo de barra’. Quan s’estableix whichBar amb el valor d’una cadena de caràcters, es crea una línia divisòria d’aquest tipus.

El tipus de barra predeterminat que s’usa per a les línies divisòries inserides automàticament és "|". Es pot canviar en qualsevol moment amb ‘\set Timing.measureBarType = tipus de barra’.

Vegeu també

Referència de la notació: Salts de línia, Repeticions, Agrupament de pentagrames.

Fitxers instal·lats: scm/bar-line.scm.

Fragments de codi: Rhythms.

Referència de funcionament interno: BarLine (creada al nivell de Staff (pentagrama)), SpanBar (a través dels pentagrames), Timing_translator (per a les propietats del comptador de temps Timing).


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.16 (branca de desenvolupament).