Indicacions d’articulació

\accent or ->

[image of music]

\espressivo

[image of music]

\marcato or -^

[image of music]

\portato or -_

[image of music]

\staccatissimo
or -!

[image of music]

\staccato or -.

[image of music]

\tenuto or --

[image of music]

Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.16 (branca de desenvolupament).