Exemple de música àrab

A continuació es pot trobar una plantilla que fa servir també el començament d’un Semai turc molt comú a l’educació musical àrab amb l’objecte d’il·lustrar algunes de les peculiaritats de la notació àrab, com els intervals intermedis i els modes poc usuals que tractem a aquesta secció.

\include "arabic.ly"
\score {
 \header {
  title = "Semai Muhayer"
  composer = "Jamil Bek"
 }
 \relative {
  \set Staff.extraNatural = ##f
  \set Staff.autoBeaming = ##f
  \key re \bayati
  \time 10/8

  re'4 re'8 re16 [misb re do] sisb [la sisb do] re4 r8
  re16 [misb do re] sisb [do] la [sisb sol8] la [sisb] do [re] misb
  fa4 fa16 [misb] misb8. [re16] re8 [misb] re [do] sisb
  do4 sisb8 misb16 [re do sisb] la [do sisb la] la4 r8
 }
}

[image of music]

Vegeu també

Fragments de codi: World music.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).