Claus d’anàlisi

Les claus s’usen en anàlisi musical per indicar l’estructura de les peces musicals. Es permeten les claus horitzontals simples.

\layout {
 \context {
  \Voice
  \consists Horizontal_bracket_engraver
 }
}
\relative {
 c''2\startGroup
 d\stopGroup
}

[image of music]

Les claus d’anàlisi es poden niuar.

\layout {
 \context {
  \Voice
  \consists Horizontal_bracket_engraver
 }
}
\relative {
 c''4\startGroup\startGroup
 d4\stopGroup
 e4\startGroup
 d4\stopGroup\stopGroup
}

[image of music]

Fragments de codi seleccionats

Claus d’anàlisis a sobre del pentagrama

De forma predeterminada s’afegeixen claus d’anàlisis senzills a sota del pentagrama. L’exemple següent mostra una manera de col·locar-los a sobre.

\layout {
 \context {
  \Voice
  \consists "Horizontal_bracket_engraver"
 }
}

\relative c'' {
 \once \override HorizontalBracket.direction = #UP
 c2\startGroup
 d2\stopGroup
}

[image of music]

Analysis brackets with labels

Text markup may be added to analysis brackets through the text property of the HorizontalBracketText grob. Adding different texts to brackets beginning at the same time requires the \tweak command.

Bracket text will be parenthesized after a line break.

\paper { tagline = ##f }

\layout {
 \context {
  \Voice
  \consists "Horizontal_bracket_engraver"
  \override HorizontalBracket.direction = #UP
 }
}

{
 \once\override HorizontalBracketText.text = "a"
  c''\startGroup d''\stopGroup
  \once\override HorizontalBracketText.text = "a'"
  e''\startGroup d''\stopGroup |
 c''-\tweak HorizontalBracketText.text
    \markup \bold \huge "b" \startGroup
   -\tweak HorizontalBracketText.text "a" \startGroup
  d''\stopGroup
  e''-\tweak HorizontalBracketText.text "a'" \startGroup
  d''\stopGroup\stopGroup |
 c''-\tweak HorizontalBracketText.text foo \startGroup
  d'' e'' f'' | \break
 g'' a'' b'' c'''\stopGroup
}

[image of music]

Vegeu també

Referència de funcionament intern: Horizontal_bracket_engraver, HorizontalBracket, horizontal-bracket-interface, HorizontalBracketText, horizontal-bracket-text-interface, Staff.


Referència de la notació del GNU LilyPond v2.25.14 (branca de desenvolupament).