3.1.1 Estructura d’una partitura

Un bloc \score ha de contenir una expressió musical única delimitada per un parell de claus:

\score {
 …
}

Nota: Sol pot haver-hi una expressió musical dins del bloc \score, i ha d’estar envoltada entre claus.

Aquesta expressió musical única pot tenir qualsevol mida, i pot contenir altres expressions musicals fins qualsevol grau de complexitat. Tots els exemples següents són expressions musicals:

{ c'4 c' c' c' }
{
 { c'4 c' c' c' }
 { d'4 d' d' d' }
}

[image of music]

<<
 \new Staff { c'4 c' c' c' }
 \new Staff { d'4 d' d' d' }
>>

[image of music]

{
 \new GrandStaff <<
  \new StaffGroup <<
   \new Staff { \flute }
   \new Staff { \oboe }
  >>
  \new StaffGroup <<
   \new Staff { \violinI }
   \new Staff { \violinII }
  >>
 >>
}

Els comentaris són una excepció a aquesta regla generals (per veure altres excepcions, consulteu Estructura del fitxer). Tant els comentaris d’una línia com els que estan delimitat per %{ … %} es poden escriure en qualsevol lloc dins del fitxer d’entrada. Es poden escriure dins o fora del bloc \score, i dins o fora de l’expressió musical única dins del bloc \score.

Recordeu que fins i tot dins d’un fitxer que contengui sols un bloc \score, aquest bloc es trob inclòs implícitament dins d’un bloc \book. Un bloc \book dins d’un fitxer font produeix almenys un fitxer de sortida, i de forma predeterminada el nom del fitxer de sortida que es produeix es deriva del nom del fitxer d’entrada, de forma que ‘sardanaperaelefants.ly’ dóna com a resultat ‘sardanaperaelefants.pdf’.

(Per veure més detalls sobre els blocs \book, consulteu Diverses partitures a un llibre, Diversos fitxers de sortida a partir d’un d’entrada i Estructura del fitxer.)

Vegeu també

Manual d’aprenentatge: Treball sobre els fitxers d'entrada, Explicació de les expressions musicals, La partitura és una (única) expressió musical composta.


LilyPond — Referència de la notació v2.23.82 (branca de desenvolupament).