3.4.2 Salts sobre la música corregida

En escriure o copiar música, normalment sols és interessant veure i corregir la música propera al final (on estem afegint les notes). Per accelerar aquest procés de correcció, és possible saltar la composició tipogràfica de tots excepte uns pocs dels últims compassos. Això s’aconsegueix posant

showLastLength = R1*5
\score { … }

al nostre fitxer fonts. Això farà que es gravin sols els últims cinc compassos (suposant un compàs de 4/4) de cada una de les partitures \score del fitxer d’entrada. Per peces llargues, el gravat d’únicament una part petita és sovint un ordre de magnitud més ràpid que el de l’obra completa. Si estem treballant sobre el principi d’una partitura que ja hem gravat (per exemple, per afegir una part instrumental nova), també pot ser útil la propietat showFirstLength.

Aquest mecanisme de passar per alt parts d’una partitura es pot controlar amb un gra més fi mitjançant la propietat Score.skipTypesetting. Quan el seu valor està establert, no es fa cap gravat en absolut.

Aquesta propietat s’usa també per controlar la sortida cap al fitxer MIDI. Observeu que passa per alt totes els esdeveniments, inclosos el tempo i els canvis d’instrument. Quedeu amb aquesta advertència.

\relative c' {
  c1
  \set Score.skipTypesetting = ##t
  \tempo 4 = 80
  c4 c c c
  \set Score.skipTypesetting = ##f
  d4 d d d
}

[image of music]

A la música polifònica, Score.skipTypesetting afecta a totes les veus i pentagrames, estalviant encara més temps.


LilyPond — Referència de la notació v2.23.82 (branca de desenvolupament).