4.1.2 Mida del paper i escalat automàtic


Establiment de la mida del paper

‘A4’ és el valor predeterminat si no s’estableix cap mida de pàgina explícitament. Però hi ha dues funcions que es poden usar per modificar-lo:

set-default-paper-size
#(set-default-paper-size "quarto")

que sempre s’ha de col·locar a l’àmbit superior, i

set-paper-size
\paper {
  #(set-paper-size "tabloid")
}

que es pot col·locar sempre dins d’un bloc \paper.

Si s’usa la funció set-default-paper-size a l’àmbit superior jeràrquic, ha d’anar abans de qualsevol bloc \paper. set-default-paper-size estableix la mida de totes les pàgines, mentre que set-paper-size estableix sols la mida de les pàgines a les quals s’aplica el bloc \paper. Per exemple, si el bloc \paper està al principi del fitxer, aplica la mida de paper a totes les pàgines. Si el bloc \paper està dins d’un bloc \book, aleshores la mida del paper sols s’aplica a aquest llibre.

Quan s’usa la funció set-paper-size, s’ha de col·locar abans de qualsevol altra funció que es faci servir dins del mateix bloc \paper. Vegeu Escalat automàtic de la mida del paper.

Les mides de pàgina estan definides al fitxer ‘scm/paper.scm’, i tot i que és possible afegir mides personalitzades, se sobreescriuran a les actualitzacions del programari posteriors. La llista de totes les mides de paper disponibles estan a Mides de pàgina predefinides.

Es pot usar l’ordre següent al fitxer per afegir una mida de pàgina personalitzada que es pot usar després amb set-default-paper-size o amb set-paper-size segons convengui,

#(set! paper-alist (cons '("mi tamaño" . (cons (* 15 in) (* 3 in))) paper-alist))

\paper {
  #(set-paper-size "mi tamaño")
}

Es pot usar qualsevol de les unitats in (polzades), cm (centímetres) o mm (mil·límetres).

Si s’afageix el símbol 'landscape a la funció de la mida de la pàgina, el paper es gira 90 graus i s’estableix adequadament l’amplada de les línies.

#(set-default-paper-size "a6" 'landscape)

Es poden intercanviar les dimensions del paper sense que la impressió resulti girada (com quan s’imprimeix en mida targeta postal, o en crear gràfics per a la seva inclusió en comptes d’un document independent) afegint ‘landscape’ després del nom de la pròpia mida del paper:

#(set-default-paper-size "a6landscape")

Quan la mida del paper acaba de forma explícita amb ‘landscape’ o amb ‘portrait’, la presència d’un símbol 'landscape solamente afecta a l’orientació de la impressió, no a les dimensions del paper que s’usen per a la disposició.

Vegeu també

Referència de la notació: Escalat automàtic de la mida del paper, Mides de pàgina predefinides.

Fitxers instal·lats: ‘scm/paper.scm’.


Escalat automàtic de la mida del paper

Si es canvia la mida del paper amb una de les funcions de l’Scheme (set-default-paper-size o set-paper-size), els valors d’algunes variables de \paper se escalen automàticament a la nova mida. Per sortejar l’escalat automàtic per a una variable determinada, establiu el valor de la variable després d’establir la mida del paper. Observeu que l’escalat automàtica no s’activa mitjançant l’ajustament de les variables paper-height o de paper-width, fins i tot paper-width pot influir sobre altres valors (això és diferent a l’escalat i s’estudia més a baix). Les funcions set-default-paper-size i set-paper-size es descriuen a Establiment de la mida del paper.

Les dimensions verticals afectades per l’escalat automàtic són top-margin i bottom-margin (vegeu Variables fixes d’espaiat vertical de \paper). Les dimensions horitzontals afectades per l’escalat automàtic són left-margin, right-margin, inner-margin, outer-margin, binding-offset, indent i short-indent (vegeu Variables d’espaiat horitzontal de \paper).

Els valors predeterminats per a aquestes dimensions estan fixats al fitxer ‘ly/paper-defaults-init.ly’, usant variables internes anomenades top-margin-default, bottom-margin-default, etc. Aquests són els valors que resulten de la mida predeterminat del paper a4. Com a referència, amb el paper a4 l’alçada paper-height és 297\mm i l’amplada paper-width és 210\mm.

Vegeu també

Referència de la notació: Variables fixes d’espaiat vertical de \paper, Variables d’espaiat horitzontal de \paper.

Fitxers d’inici: ‘ly/paper-defaults-init.ly’, ‘scm/paper.scm’.


LilyPond — Referència de la notació v2.23.9 (branca de desenvolupament).