4.1.6 Altres variables de \paper


Variables de \paper per als salts de línia

max-systems-per-page

Nombre màxim de sistemes que es col·loquen sobre una pàgina. Sols té suport per l’algoritme ly:optimal-breaking. Valor predeterminat: no establert.

min-systems-per-page

Nombre mínim de sistemes que es col·loquen sobre una pàgina. Pot causar que les pàgines apareguin atapeïdes si el valor és massa gran. Actualment sols té suport per l’algoritme ly:optimal-breaking. Valor predeterminat: no establert.

systems-per-page

Nombre de sistemes que s’han de col·locar a cada pàgina. Actualment sols té suport per l’algoritme ly:optimal-breaking. Valor predeterminat: no establert.

system-count

Nombre de sistemes a utilitzar per a una partitura. Valor predeterminat: no establert. Aquest variable també es pot ajustar dins d’un bloc \layout.

Vegeu també

Referència de la notació: Salts de línia.


Variables de \paper per als salts de pàgina

Els valors predeterminats que no estan relacionats aquí, es defineixen al fitxer ‘ly/paper-defaults-init.ly’.

page-breaking

Algoritme de salts de pàgina a utilitzar. Es pot escollir entre ly:minimal-breaking, ly:page-turn-breaking, ly:one-page-breaking, ly:one-line-breaking, ly:one-line-auto-height-breaking i ly:optimal-breaking (predeterminado).

page-breaking-system-system-spacing

Enganya a la part del programa encarregada dels salts de pàgina perquè pensi que system-system-spacing està establert a un valor diferent al que té realment. Per exemple, si page-breaking-system-system-spacing #'padding està establert a quelcom que és molt més gran que system-system-spacing #'padding, aleshores el divisor de pàgines posa menys sistemes a cada pàgina. Valor predeterminat: sense establir.

page-count

Nombre de pàgina a utilitzar a una partitura, no ajustat de forma predeterminada.

Les variables següents són efectives sols quan page-breaking està establert a ly:page-turn-breaking. Els salts de pàgina se seleccionen aleshores de forma que es minimitzi el nombre de passos de pàgina. Atès que els passos de pàgina són necessaris quan es passa d’una pàgina imparell a una pàgina parell, normalment resultarà afavorida aquella disposició en la qual l’última pàgina sigui imparell. Els llocs en els quals es prefereixen passos de pàgina poden indicar-se manualment interint \allowPageTurn o automàticament incloent el gravador Page_turn_engraver (véase Pas de pàgina òptim).

Si no hi ha un nombre suficient de possibilitat per escollir a l’hora d’inserir uns passos de pàgina adequats, el LilyPond pot inserir una pàgina buida dins d’una partitura, entre partitures (si hi ha dues o més partitures) o finalitzant una partitura a una pàgina de numeració parell. Els valors de les tres variables següents poden incrementar-se perquè aquestes accions es tornin menys probables.

Els valors són penalitzacions, és a dir, quan més alt és el valor menys probable serà l’acció associada relativa a altres possibilitats.

blank-page-penalty (penalització per pàgina buida)

Penalització per tenir una pàgina buida a meitat d’una partitura. Si blank-page-penalty és gran i està seleccionat ly:page-turn-breaking, aleshores serà menys probable que el LilyPond insereixi una pàgina en mig d’una partitura. Enlloc d’això, intercala espai a la música fins que s’ompli la pàgina buida i la següent. Predeterminat: 5.

blank-last-page-penalty (penalització per última pàgina buida)

Penalització per terminar la partitura sobre una pàgina parell. Si blank-last-page-penalty és gran i està seleccionat ly:page-turn-breaking, aleshores serà menys probable que el LilyPond produeixi una partitura en la qual l’última pàgina tingui numeració parell. En comptes d’això, ajustarà l’espaiat de manera que usi una pàgina més o una pàgina menys. Predeterminat: 0.

blank-after-score-page-penalty (penalització per pàgina buida després d'una partitura)

Penalització per tenir una pàgina buida després del final d’una partitura i abans de la següent. De forma predeterminada, aquesta penalització és més petita que blank-page-penalty, de forma que s’insereixen pàgina buides després de les partitures com a preferència sobre la inserció de pàgines buides dins d’una partitura. Predeterminat: 2.

Vegeu també

Referència de la notació: Salts de pàgina, Salts de pàgina òptims, Pas de pàgina òptim, Saltos de página mínimos, Salts de pàgina del tipus pàgina única, Salts de pàgina del tipus una-línia, Salts de pàgina del tipus una-línia-alçada-automàtica. Fitxers d’inici: ‘ly/paper-defaults-init.ly’.


Variables de \paper per a la numeració de les pàgines

Els valors predeterminats que no es relacionen aquí estan definits al fitxer ‘ly/paper-defaults-init.ly’.

auto-first-page-number

L’algoritme de divisió de pàgines està afectat pel fet que el nombre de la primera pàgina sigui parell o imparell. Si està establert al valor vertader, l’algoritme de divisió de pàgines decideix si començar amb un nombre parell o imparell. Això fa que el nombre de la primer pàgina es quedi com està, o que s’augmenti en una unitat. Predeterminat: #f.

first-page-number

Valor del número de pàgina a la primera pàgina.

print-first-page-number

Si està establert a vertader, s’imprimeix un número de pàgina a la primera pàgina.

print-page-number

Si està establert a fals, no s’imprimeixen els números de pàgina.

page-number-type

Tipus de numeració per a les pàgines. Entre les possibilitat estan roman-lower (nombres romans en minúscules), roman-upper (nombres romans en majúscules) i arabic (xifres aràbigues). Valor predeterminat: 'arabic.

Vegeu també

Fitxers d’inici: ‘ly/paper-defaults-init.ly’.

Advertiments i problemes coneguts

Els nombres de pàgina imparells sempre estan a la dreta. Si voleu que la música comenci a la pàgina 1, ha d’haver-hi una pàgina en blanc al revers de la pàgina de coberta de manera que la pàgina 1 estigui al costat dret.


Variables de \paper diverses

page-spacing-weight

Importància relativa de l’espaiat (vertical) de les pàgines i l’espaiat (horitzontal9 de les línies. Els valors alts fan que l’espaiat de la pàgina tingui més importància. Predeterminat: 10.

print-all-headers

Si està establert a vertader, imprimeix tots els encapçalaments per a cadascuna de les partitures \score de la sortida. Normalment sols s’imprimeixen les variables d’encapçalament piece i opus. Valor predeterminat: #f.

system-separator-markup

Objecte de marcatge que s’insereix entre els sistemes. Se sol usar per a partitures orquestrals. Predeterminat: sense establir. L’element de marcatge \slashSeparator, definit en el fitxer ‘ly/titling-init.ly’, s’aporta com un valor predeterminat adequat, per exemple:

#(set-default-paper-size "a8")

\book {
 \paper {
  system-separator-markup = \slashSeparator
 }
 \header {
  tagline = ##f
 }
 \score {
  \relative { c''1 \break c1 \break c1 }
 }
}

[image of music]

Vegeu també

Fitxers d’inici: ‘ly/titling-init.ly’.

Fragments de codi: Spacing.

Advertiments i problemes coneguts

L’encapçalament de pàgina predeterminat posa el número de pàgina i el camp instrument del bloc \header sobre la mateixa línia.


LilyPond — Referència de la notació v2.23.82 (branca de desenvolupament).