1.1.4 Cap de les notes

Aquesta secció proposa formes d’alterar els caps de les figures.


Caps de nota especials

Es pot modificar l’aparença del cap de les notes:

\relative c'' {
 c4 b
 \override NoteHead.style = #'cross
 c4 b
 \revert NoteHead.style
 a b
 \override NoteHead.style = #'harmonic
 a b
 \revert NoteHead.style
 c4 d e f
}

[image of music]

Per veure totes els estils de caps de les notes, consulteu Estils de caps de nota.

L’estil cross (aspes) es fa servir per representar una àmplia varietat d’intencions musicals. Les següent ordres genèriques predefinides modifiquen la forma del cap de les figures tant al context del pentagrama normal com al de tabulatura, i es poden fer servir per representar qualsevol significat musical:

\relative {
 c''4 b
 \xNotesOn
  a b c4 b
 \xNotesOff
 c4 d
}

[image of music]

La forma de funció musical d’aquesta ordre predefinida es pot usar dins i fora dels acords per generar caps de nota en aspa, tant al context de pentagrama normal com al de tabulatura:

\relative {
 c''4 b
 \xNote { e f }
 c b < g \xNote c f > b
}

[image of music]

Como sinònims de \xNote, \xNotesOn i \xNotesOff, se poden usar \deadNote, \deadNotesOn i \deadNotesOff. El terme dead note (nota morta) s’utilitza habitualment per part dels guitarristes.

També hi ha una abreviatura semblant per a les formes en rombe:

\relative c'' {
 <c f\harmonic>2 <d a'\harmonic>4 <c g'\harmonic> f\harmonic
}

[image of music]

Instruccions predefinides

\harmonic, \xNotesOn, \xNotesOff, \xNote.

Vegeu també

Fragments de codi: Pitches.

Referència de la notació: Estils de caps de nota, Notes a un acord, Indicació d’harmònics i notes tapades.

Referència de funcionament interno: note-event, Note_heads_engraver, Ledger_line_engraver, NoteHead, LedgerLineSpanner, note-head-interface, ledger-line-spanner-interface.


Caps de notes de Notació Fàcil

Les notes amb cap de ‘notació facilitada’ tenen el nom de la nota (en angles) dins del cap. S’usen a la música per a principiants. Perquè que les lletres siguin llegibles, s’han d’imprimir en una mida gran de tipus de lletra. Per imprimir amb un tipus de lletra més gran, vegeu Establiment de la mida del pentagrama.

#(set-global-staff-size 26)
\relative c' {
 \easyHeadsOn
 c2 e4 f
 g1
 \easyHeadsOff
 c,1
}

[image of music]

Instruccions predefinides

\easyHeadsOn, \easyHeadsOff.

Fragments de codi seleccionats

Nombres com notes de notació fàcil

Els caps de nota de notació fàcil utilitzen la propietat note-names de l’objecte NoteHead per determinar el que apareix dins del cap. Mitjançant la sobreescriptura d’aquesta propietat, és possible imprimir nombres que representen el grau de l’escala.

Es pot crear un gravador simple que faci això per al cap de cada nota que ve.

#(define Ez_numbers_engraver
  (make-engraver
  (acknowledgers
   ((note-head-interface engraver grob source-engraver)
   (let* ((context (ly:translator-context engraver))
	   (tonic-pitch (ly:context-property context 'tonic))
	   (tonic-name (ly:pitch-notename tonic-pitch))
	   (grob-pitch
	   (ly:event-property (event-cause grob) 'pitch))
	   (grob-name (ly:pitch-notename grob-pitch))
	   (delta (modulo (- grob-name tonic-name) 7))
	   (note-names
	   (make-vector 7 (number->string (1+ delta)))))
	(ly:grob-set-property! grob 'note-names note-names))))))

#(set-global-staff-size 26)

\layout {
 ragged-right = ##t
 \context {
  \Voice
  \consists \Ez_numbers_engraver
 }
}

\relative c' {
 \easyHeadsOn
 c4 d e f
 g4 a b c \break

 \key a \major
 a,4 b cis d
 e4 fis gis a \break

 \key d \dorian
 d,4 e f g
 a4 b c d
}

[image of music]

Vegeu també

Referència de la notació: Establiment de la mida del pentagrama.

Fragments de codi: Pitches.

Referència de funcionament interno: note-event, Note_heads_engraver, NoteHead, note-head-interface.


Caps de notes amb formes diverses

A la notació de caps amb forma, la forma del cap correspon a la funció harmònica d’una nota dins de l’escala. Aquesta notació es va fer popular als llibres americans de cançons durant el segle XIX. Els caps de nota amb formes es poden produir amb els estils ‘Arpa Sacra’, ‘Southern Harmony’, Funk (Harmonia Sacra), Walker i Aiken ‘(Christian Harmony)’:

\relative c'' {
 \aikenHeads
 c, d e f g2 a b1 c \break
 \sacredHarpHeads
 c,4 d e f g2 a b1 c \break
 \southernHarmonyHeads
 c,4 d e f g2 a b1 c \break
 \funkHeads
 c,4 d e f g2 a b1 c \break
 \walkerHeads
 c,4 d e f g2 a b1 c \break
}

[image of music]

Les formes es determinen en funció del grau de l’escala, on la tònica està determinada per l’ordre \key. Quan s’escriu en un to menor, la nota de l’escala es pot determinar a partir del relatiu major:

\relative c'' {
 \key a \minor
 \aikenHeads
 a b c d e2 f g1 a \break
 \aikenHeadsMinor
 a,4 b c d e2 f g1 a \break
 \sacredHarpHeadsMinor
 a,2 b c d \break
 \southernHarmonyHeadsMinor
 a2 b c d \break
 \funkHeadsMinor
 a2 b c d \break
 \walkerHeadsMinor
 a2 b c d \break
}

[image of music]

Instruccions predefinides

\aikenHeads, \aikenHeadsMinor, \funkHeads, \funkHeadsMinor, \sacredHarpHeads, \sacredHarpHeadsMinor, \southernHarmonyHeads, \southernHarmonyHeadsMinor, \walkerHeads, \walkerHeadsMinor.

Fragments de codi seleccionats

Aplicar estils de cap segons la nota de l’escala

La propietat shapeNoteStyles es pot usar per definir diversos estils de caps de nota per a cada grau de l’escala (segons estigui establert per l’armadura o per la propietat tonic). Aquesta propietat requereix un conjunt de símbols, que poden ser purament arbitraris (es permeten expressions geomètriques com triangle, triangle, cross, aspes, i xcircle, cercle amb aspes) o basats en una antiga tradició americana de gravat (també es permeten certs noms de nota llatins).

Dit això, per imitar antics cançoners americans, hi ha diversos estils predefinits de caps de nota disponibles mitjançant ordres d’abreviatura com \aikenHeads o \sacredHarpHeads.

Aquest exemple mostra diferents formes d’obtenir caps de nota amb forma i mostra la capacitat de transportar una melodia sense perdre la correspondència entre les funcions harmòniques i els estils de caps de nota.

fragment = {
 \key c \major
 c2 d
 e2 f
 g2 a
 b2 c
}

\new Staff {
 \transpose c d
 \relative c' {
  \set shapeNoteStyles = ##(do re mi fa
                #f la ti)
  \fragment
 }

 \break

 \relative c' {
  \set shapeNoteStyles = ##(cross triangle fa #f
                mensural xcircle diamond)
  \fragment
 }
}

[image of music]

Per veure tots els estils de formes de cap de nota, consulteu Estils de caps de nota.

Vegeu també

Fragments de codi: Pitches.

Referència de la notació: Estils de caps de nota.

Referencia de funcionament interno: note-event, Note_heads_engraver, NoteHead, note-head-interface.


Improvisació

La improvisació es denota a vegades mitjançant caps de nota en forma de barra inclinada, on l’executant pot escollir qualsevol nota però amb el ritme especificat. Aquests cap de nota es creen així:

\new Voice \with {
 \consists Pitch_squash_engraver
} \relative {
 e''8 e g a a16( bes) a8 g
 \improvisationOn
 e8 ~
 2 ~ 8 f4 f8 ~
 2
 \improvisationOff
 a16( bes) a8 g e
}

[image of music]

Instruccions predefinides

\improvisationOn, \improvisationOff.

Vegeu també

Fragments de codi: Pitches.

Referència de funcionament interno: Pitch_squash_engraver, Voice, RhythmicStaff.


LilyPond — Referència de la notació v2.23.82 (branca de desenvolupament).