5.4.1 Modes d’entrada

La forma en la qual s’interpreta la notació continguda dins d’un fitxer d’entrada està determinada pel mode d’entrada en curs. En general, hi ha dues formes d’especificar el mode: una forma llarga, per exemple \chordmode, i una forma curta, per exemple \chords. La forma llarga s’usa habitualment quan se subministra l’entrada a una variable o quan s’està escrivint l’entrada directament a un context creat explícitament. La forma curta crea implícitament un context del tipus correcte per a l’entrada i li passa directament l’entrada. És útil en situacions senzilles quan no hi ha cap requeriment de crear explícitament el context receptor.

Mode d’acords

S’activa amb l’ordre \chordmode i produeix que l’entrada s’interpreti amb la sintaxi de la notació d’acords, vegeu Notació d’acords. La música al mode d’acords es produeix com acords sobre un pentagrama quan s’entra a un context Staff, com noms d’acords quan s’entra a un context ChordNames o com diagrames de trastos quan s’entra a un context FretBoards.

El mode d’acords s’activa també amb l’ordre \chords. Això també produeix que el codi que segueix s’interpreti amb la sintaxi de la notació d’acords però addicionalment crea implícitament un nou context ChordNames i produeix noms d’acords a partir de l’entrada a ell, vegeu Impressió dels noms d’acord.

Mode de percussió

S’activa amb l’ordre \drummode i produeix que el codi d’entrada s’interpreti amb la sintaxi de la notació de percussió, vegeu Notació bàsica de percussió. La música en mode de percussió es produeix com a notes de percussió quan s’entra a un context DrumStaff.

El mode de producció també s’activa amb l’ordre \drums. També fa que el codi que segueix s’interpreti amb la sintaxi de la notació de percussió però addicionalment crea implícitament un nou context DrumStaff i produeix les notes com notes de percussió, vegeu Notació bàsica de percussió.

Mode xifrat

S’activa amb l’ordre \figuremode i fa que el codi d’entrada s’interpreti amb sintaxi de baix xifrat, vegeu Introduir el baix xifrat. La música en mode de xifres es produeix com baix xifrat quan s’entra a un context FiguredBass o a un context Staff.

El mode xifrat també s’activa amb l’ordre \figures. També fa que el codi que ve a continuació s’interpreti amb la sintaxi del baix xifrat però addicionalment crea implícitament un nou context FiguredBass i produeix baix xifrat a partir de l’entrada, vegeu Introducció al baix xifrat.

Modes de trast i tabulatura

No hi ha modes d’entrada especials per introduir símbols de trastos i de tabulatura.

Per crear diagrames de trastos, escriviu les notes o acords en el mode de notes i imprimiu-los dins d’un context TabStaff, vegeu Tabulatures predeterminades.

Per crear diagrames de trastos a sobre d’un pentagrama, entreu notes o acords o bé en mode de notes o bé en mode d’acords i produïu-les en un context FretBoards context, vegeu Diagrames de trast automàtics. Alternativament, els diagrames de trastos es poden introduir com elements de marcatge a sobre de les notes utilitzant l’ordre \fret-diagram, vegeu Marcatges de diagrames de trasts.

Mode de lletra

S’activa amb l’ordre \lyricmode, i fa que l’entrada s’interpreti com a síl·labes de la lletra de la cançó amb duracions opcionals i modificadors de lletra associats, vegeu Música vocal. Input in lyric mode is rendered as lyric syllables when entered into a Lyrics context.

El mode de lletra també s’habilita amb l’ordre \addlyrics. Això també causa que l’entrada següent s’interpreti com a síl·labes de lletra però addicionalment crea implícitament un nou context Lyrics i produeix síl·labes de lletra a partir de l’entrada.

El mode de lletra també s’activa amb l’ordre \addlyrics. Aixo també crea un context Lyrics nou i a més afegeix una ordre \lyricsto implícita que associa la lletra que ve a continuació amb la música precedent, vegeu Duració automàtica de les síl·labes.

Modo de marcatge

S’activa amb l’ordre \markup, i fa que l’entrada s’interpreti amb la sintaxi del marcatge, vegeu Ordres de marcatge de text.

Mode de notes

És el mode predeterminat o es pot activar amb l’ordre \notemode. L’entrada s’interpreta com altures, duracions, marcatge, etc., i es grava com notació musical sobre un pentagrama.

Normalment no cal especificar el mode de notes de forma explícita, però pot ser útil fer-lo en certes situacions, per exemple si estem al mode de lletra, el mode d’acords o en un altre mode i volem inserir quelcom que sols es pot fer amb la sintaxi del mode de notes.


LilyPond — Referència de la notació v2.23.82 (branca de desenvolupament).