2.2.4 Arpa

Aquesta secció tracta sobre temes de notació específics de l’arpa.


Referències per a notació d’arpa

Certes característiques comunes de la música d’arpa s’estudien a altres parts de la documentació:

Vegeu també

Referència de la notació: Repeticions de trèmol, Glissando, Arpegi, Harmònics.


Pedals d’arpa

Les arpes tenen set cordes per octava que poden sonar a l’alçada natural, bemoll o sostingut. A l’arpa de palanques o arpa celta, cada corda s’ajusta individualment, però a les arpes de pedals totes les cordes amb igual nom de nota es controlen amb un únic pedal. Vist d’esquerra a dreta des de la posició de l’executant, els pedals son Re, Do, Si a l’esquerra i Mi, Fa, Sol i La a la dreta. La posició dels pedals es pot indicar amb indicacions textuals:

\textLengthOn
cis''1_\markup \concat \vcenter {
  [D \flat C \sharp B|E \sharp F \sharp G A \flat] }
c''!1_\markup \concat \vcenter {
  [ C \natural ] }

[image of music]

o mitjançant diagrames de pedal:

\textLengthOn
cis''1_\markup { \harp-pedal "^v-|vv-^" }
c''!1_\markup { \harp-pedal "^o--|vv-^" }

[image of music]

L’ordre \harp-pedal accepta una cadena de caràcters en la qual ^ és la posició alta del pedal (alçada bemoll), - és la posició intermèdia (alçada natural), v és la posició bixa (alçada sostingut), i | és la línia vertical separadora. Si s’anteposa o, el següent símbol de pedal es rodeja per una el·lipsi.

Vegeu també

Referència de la notació: Scripts de text, Instrument Specific Markup.


LilyPond — Referència de la notació v2.23.82 (branca de desenvolupament).