4.1.4 Variables flexibles d’espaiat vertical de \paper

En quasi totes els casos és preferible que les distàncies verticals entre certs elements (com marges, títols, sistemes i les diferents partitures) siguin flexibles, de manera que s’ampliïn i comprimeixin adequadament depenent de la situació. Estan disponibles un cert nombre de variables del bloc \paper (indicades més a baix) per realitzar un ajustament fi del comportament d’aquestes dimensions en front a la seva ampliació o compressió.

Observeu que les variables de \paper que s’estudien a aquesta secció no controlen l’espaiat dels pentagrames que estan dins dels sistemes individual. L’espaiat dins dels sistemes es controla per mitjà de propietats de grob, amb ajustaments que s’escriuen normalment dins d’un bloc \score o \layout, i no dins del bloc \paper. Vegeu Espaiat vertical flexible dins dels sistemes.


Estructura de les listes-A d’espaiat vertical flexible

Cadascuna de les variables d’espaiat de \paper flexibles és una llista-A (llista associativa) que conté quatre claus:

Si una pàgina té un marge inferior no justificat, la distància resultant és la més gran de:

Per a partitures de diverses pàgines amb la part inferior no justificada a l’última pàgina, l’última pàgina usarà el mateix espaiat que la pàgina anterior sempre i quan hi hagi espai suficient per a això.

Els mètodes específics per a la modificació de les llistes-A s’estudien a Modificació de les llistes-A. El següent exemple mostra les dues formes en les quals poden modificar-se aquestes llistes-A. La primera declaració actualitza un parell clau-valor individualment, i la segona redefineix la variable completament:

\paper {
 system-system-spacing.basic-distance = #8
 score-system-spacing =
  #'((basic-distance . 12)
    (minimum-distance . 6)
    (padding . 1)
    (stretchability . 12))
}

Llista de variables d’espaiat de \paper verticals flexibles

Els noms d’aquestes variables segueixen el format superior-inferior-spacing, on superior i inferior són els elements que s’espaiaran. Cada distància es mesura entre els punts de referència dels dos elements (vegeu més a dalt la descripció de l’estructura de la llista-A). Observeu que en aquests noms de variable, el terme ‘markup’ es refereix tant a elements de marcatge de títol (bookTitleMarkup o scoreTitleMarkup) com a elements de marcatge del nivell superior (vegeu Estructura del fitxer). Totes les distàncies es mesuren en espais de pentagrama.

Els ajustaments predeterminats estan definits en el fitxer ‘ly/paper-defaults-init.ly’.

markup-system-spacing

distància entre un element de marcatge (de títol o del nivell superior) i el sistema que el segueix.

score-markup-spacing

distància entre l’últim sistema d’una partitura i l’element de marcatge (de títol o del nivell superior) que el segueix.

score-system-spacing

distància entre l’últim sistema d’una partitura i el primer sistema de la partitura que el segueix, quan no existeix cap element de marcatge (de títol o del nivell superior) entre ells.

system-system-spacing

distància entre dos sistemes dins de la mateixa partitura.

markup-markup-spacing

distancia entre dos elements de marcatge (de títol o del nivell superior).

last-bottom-spacing

distància des de l’últim sistema o element de marcatge del nivell superior en una pàgina, fins la part inferior de la zona imprimible (és a dir, l’extrem superior del marge inferior).

top-system-spacing

distància des de la part superior de la zona imprimible (és a dir, l’extrem inferior del marge superior) fins el primer sistema d’una pàgina, quan no hi ha cap element de marcatge (de títol o de nivell superior) entre els dos.

top-markup-spacing

distancia des de l’extrem superior de la zona imprimible (és a dir, l’extrem inferior del marge superior) fins el primer element de marcatge (de títol o del nivell superior) sobre una pàgina, quan no hi ha cap sistema entre els dos.

Vegeu també

Referència de la notació: Espaiat vertical flexible dins dels sistemes.

Fitxers d’inici: ‘ly/paper-defaults-init.ly’.

Fragments de codi: Spacing.


LilyPond — Referència de la notació v2.23.8 (branca de desenvolupament).