2.6.2 Gaita

Aquesta secció tracta de la notació comuna per a gaita.


Definicions per a la gaita

El Lilypond conté definicions especials per a la música de gaita escocesa de les terres altes; per usar-les, escriviu

\include "bagpipe.ly"

al principi del fitxer d’entrada. D’aquesta forma podrà escriure les notes d’adorn especials que són usuals a la música de gaita, mitjançant ordres breus. Per exemple, podeu escriure \taor en lloc de

\grace { \small G32[ d G e] }

bagpipe.ly’ també conté definicions d’alçades per a les notes de la gaita en les octaves adequades, de forma que no us hàgiu de preocupar per \relative o per \transpose.

\include "bagpipe.ly"
{ \grg G4 \grg a \grg b \grg c \grg d \grg e \grg f \grA g A }

[image of music]

La musica de gaita utilitza sempre la tonalitat de Re major (tot i que això no és completament cert). Tanmateix, atès que és l’única tonalita que es pot fer servir, normalment no s’escriu l’armadura. Per configurar això de forma correcta, comenceu la música sempre amb \hideKeySignature (oculta l’armadura). Si per algun motiu voleu mostrar l’armadura, podeu usar \showKeySignature en el seu lloc.

Alguna música moderna utilitza digitacions creuades sobre el Do i el Fa per fer que aquestes notes siguin bemolls. Es pot indicar això mitjançant c-flat o f-flat. De forma semblant, el sol agut piobaireachd es pot escriure g-flat quan apareix a la música lleugera.

Vegeu també

Fragments de codi: Winds.


Exemple de música de gaita

La coneguda melodia Amazing Grace té aquest aspecte en notació de gaita.

\include "bagpipe.ly"
\layout {
 indent = 0.0\cm
 \context { \Score \remove Bar_number_engraver }
}

\header {
 title = "Amazing Grace"
 meter = "Hymn"
 arranger = "Trad. arr."
}

{
 \hideKeySignature
 \time 3/4
 \grg \partial 4 a8. d16
 \slurd d2 \grg f8[ e32 d16.]
 \grg f2 \grg f8 e
 \thrwd d2 \grg b4
 \grG a2 \grg a8. d16
 \slurd d2 \grg f8[ e32 d16.]
 \grg f2 \grg e8. f16
 \dblA A2 \grg A4
 \grg A2 f8. A16
 \grg A2 \hdblf f8[ e32 d16.]
 \grg f2 \grg f8 e
 \thrwd d2 \grg b4
 \grG a2 \grg a8. d16
 \slurd d2 \grg f8[ e32 d16.]
 \grg f2 e4
 \thrwd d2.
 \slurd d2
 \bar "|."
}

[image of music]

Vegeu també

Fragments de codi: Winds.


LilyPond — Referència de la notació v2.23.9 (branca de desenvolupament).