4.5.2 Secció nova d’espaiat

Es poden iniciar seccions noves amb diferents paràmetres d’espaiat, amb l’ordre newSpacingSection. Això és útil per a les seccions que distingeixen entre les notes ‘llargues’ i ‘curtes’. L’ordre \newSpacingSection crea un nou objecte SpacingSpanner en aquest moment musical.

A l’exemple següent, el canvi de compàs introdueix una secció nova, i per això les semicorxeres se separen automàticament de manera lleugerament més àmplia.

\relative c' {
 \time 2/4
 c4 c8 c
 c8 c c4 c16[ c c8] c4
 \newSpacingSection
 \time 4/16
 c16[ c c8]
}

[image of music]

Si els ajustaments d’espaiat automàtics no donen l’espaiat desitjat, es poden aplicar sobreescriptures manuals a les seves propietats amb \override. Les sobreescriptures s’han d’aplicar al mateix moment musical que la pròpia ordre \newSpacingSection i afectaran aleshores a l’espaiat de tota la música que vingui a continuació fins que les propietats canviïn a una nova secció d’espaiat, per exemple:

\relative c' {
 \time 4/16
 c16[ c c8]
 \newSpacingSection
 \override Score.SpacingSpanner.spacing-increment = #2
 c16[ c c8]
 \newSpacingSection
 \revert Score.SpacingSpanner.spacing-increment
 c16[ c c8]
}

[image of music]

Vegeu també

Fragments de codi: Spacing.

Referència de funcionament intern: SpacingSpanner.


LilyPond — Referència de la notació v2.23.82 (branca de desenvolupament).