1. Notació musical

Aquest capítol explica com crear notació musical.


LilyPond — Referència de la notació v2.23.9 (branca de desenvolupament).